پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۱۹ شناسه:
فرشته طارميان دانشجو:
طراحي مركز فرهنگي-ورزشي افراد داراي معلوليت كارخانه فيروز استان قزوين با رويكرد استقلال فضايي( يا الگوي دسترسي پذيري فضاهاي معماري) عنوان فارسي:
The design of the cultural-sports center of people with disabilities Firooz hygienic company;Qazvin province with the approach of space independence عنوان انگليسي:

معلوليت پديده اي است اجتماعي و بخشي جداناپذير از زندگي بشري به گونه اي كه هر انساني در طول حيات خود به علل مختلف مثل بيماري و حوادث و با با رسيدن به دوران سالمندي آن را تجربه خواهد كردو امارها نشان مي دهد كه با پيشررفت علم و تكنولوژي و افزايش سوانح و حوادث نه تنها از تعداد افراد معلول كاسته نمي شود بلكه هر ساله بر تعداد اين گروه از جامعه افزوده مي شود.

به طور كلي احساس با ارزش بودن و توانا بودن وقتي در شخص به وجود مي آيد كه داراي مشاركت اجتماعي باشد و از اين نظر مورد احترام ديگران قرار مي گيرد، هدف، نشان دادن توانايي معلولين با بالا بردن فعاليت و كوشش در آنان است. بنابراين لازم است تا معلولين در ميان مردم به زندگي اجتماعي و فعاليت هاي معيني بپردازند.

تامين شرايط انساني و مناسب سازي فضاها از مهم ترين عوامل جذب معلولان در جامعه مي باشد، كه منجر به اتحاد و همبستگي بين همه اقشار جامعه مي گردد، مرور اصلي از قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد معلول در رابطه با هدف مناسب سازي و دسترسي پذيري فضاهي معماري گويا وراهگشاست:" معلولان حق دارند از امكاناتي برخوردار باشند كه بتوانند به طور مستقل در جامعه زندگي كنند."

در روش تحقيق كه ارزنوع تحقيق كاربردي با رويكرد كيفي به روش تحقيق كيفي، استدلال منطقي و نمونه موردي پرداخته مي شود و روش انجام پژوهش بررسي اسنادي، مصاحبه، مشاهده مي باشد.

هدف از اين طرح ارائه الگويي با استانداردهاي ويژه متناسب با نياز جامعه و معلولين نه به عنوان گروهي جدا شده از جامعه بلكه عضوي پيوسته به آن مي باشد. در طراحي مراكز فرهنگي-ورزشي سعي در اجتماعي كردن و از انزوا بيرون آوردن افراد معلول مي شود كه به هر دليلي دچار معلوليت هستند و اجتماع به دليل فقر فرهنگي و امكانات، آنان را از فعاليت هاي معمول اجتماعي پس زده است. اين طرح مي تواند به عنوان يك الگو در يك شهر ،يك منطقه يا يك محله با توجه به تعداد معلولين ساكن آن تعريف شود.

سوال اساسي بر اين است كه چگونه اين مركز مي تواند نمونه اي كمك به بازگشت معلولان به بستر جامعه كرده و آنان را به بستر جامعه بازگرداند و به عنوان الگو مورد توجه قرار گيرد. اين مجموعه شامل فضاهاي آموزشي، فرهنگي، اداري، خدماتي متناسب با نياز معلولين مي باشد.

چکيده:

مركز فرهنگي- ورزشي، معلولين ، استانداردهاي معلولين، الگوي دسترسي پذيري فضاهاي معماري، استقلال فضايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.