پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۵ دفاع:
۳۴۱۲ شناسه:
كريم نجفي دانشجو:
سنتز يك مدل رياضي كلاسيك و شبكه عصبي پيشگو براي تعيين غلظت مواد دارويي پساب‌ها در خروجي بستر جذب سطحي عنوان فارسي:
Synthesis of a classic mathematical and a neural network model for prediction of outlet concentration of pharmaceuticals in a adsorption bed عنوان انگليسي:

وجود دارو‌ها از جمله دارو‌هاي آنتي‌بيوتيك در محيط زيست يكي از مسائل مهم و قابل تامل امروزه دنيا است كه اخيراً تنها تعدادي از كشور‌هاي پيشرفته مثل آمريكا، انگلستان و آلمان شروع به بررسي اثرات منفي اين الاينده‌ها در محيط زيست كرده‌اند . بنابراين حذف تركيبات دارويي از پساب‌هاي صنعتي در كشور‌هاي در حال توسعه جهت جلوگيري از شيوع بيماري‌ها و آلودگي‌ها بسيار با اهميت است. بنابراين هدف از اين پژوهش تعيين غلظت مواد دارويي پساب‌ها در خروجي بستر جذب سطحي از جمله سفالكسين مي‌باشد. به طوري كه در اين تحقيق فاكتورهاي ورودي شبكه عبارتند از ارتفاع بستر (cm5/2و 0/2، 5/1=H)، چگالي(ml/min5/7و 0/6، 5/4=Q)، غلظت اوليه(ppm150و100، 50 =C0)، دما برابر است با (30 درجه ‌سانتي‌گراد) و PH برابر است با 5/6 و زمان ،مي‌باشند. و در نهايت پارامتر نسبت غلظت نهايي به غلظت اوليه(C/C0) را به عنوان خروجي‌ در نظر مي‌گيريم. و تعيين غلظت داروي سفالكسين در پساب با استفاده از شبكه عصبي (4و2،3) لايه مورد بررسي قرار گرفته است.و تجزيه و تحليل داده‌ها پيش‌بيني شده توسط شبكه‌ عصبي در نرم افزار MATLAB انجام گرفت. نتايج حاصل تجزيه تحليل داد‌ها نشان داد كه شبكه عصبي سه لايه با تابع انتقال tansig-tansig-purelin و با الگوريتم Levenberg-Marquardt و با توجه به خطاي كمتر(MSE) و رگرسيون(R) بيشتر در شبكه عصبي سه لايه با تعداد نورون(50-100) ، داراي مناسب‌ترين روش پيش‌بيني براي فرآيند تعيين غلظت سفالكسين در پساب مي‌باشد.

چکيده:

سفالكسين، جذب سطحي، پساب، شبكه عصبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر هومن فتوره چي استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد فروغي دهر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.