پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۴۰۷ شناسه:
ترانه احمددوست دانشجو:
چگونگي فرافكني كودكان كار آسيب ديده جنسي در مقايسه با كودكان عادي: پژوهشي آميخته عنوان فارسي:
the projection of abused working children in comparison with normal children: a mixed research عنوان انگليسي:

افرادي كه مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند در معرض خطر اختلالات دروني سازي مي باشند (ليندرت و همكاران، ۲۰۱۴). با توجه به اينكه كودكاني كه سطوح بالاتري را از رفتارهاي دروني سازي و بروني سازي نشان ميدهند در معرض خطر بيشتر شكلگيري اختلالات در سطح باليني هستند ( كروز و همكاران ، ۲۰۰۲)، شناسايي ساز و كارهاي مرتبط با چنين رفتارهايي قبل از آنكه به اختلالات شديدتري گسترش پيدا كند ضروري است(راتل، شرت كليف، سربين،فيشر، استاك و همكاران ، ۲۰۱۱). مشكلات دروني سازي با شروع زودهنگام، مشكلات بعدي بيشتر شديد تر و پايدارتر در سلامت روان را پيش بيني ميكنند ( به طور مثال، كريستي و همكاران، ۱۹۸۸؛ كاش و كلين؛ ۱۹۹۶؛ كواكس، ۱۹۹۶)؛ بنابراين فهم شكل گيري نشانه هاي دروني سازي در دوران كودكي ميتواند كليد پيشگيري از هزينههاي بالايي باشد كه با اختلالات دروني سازي در طول دوره زندگي مرتبط است ( شاناهان، كالينز، كين، كلهر، سافنس ، ۲۰۱۴). در عمل مشاهده ميشود كه فرافكني در آزمون ترسيم خانواده به سادگي و با وسعت صورت ميگيرد و به كمك آن ميتوان به بسياري از تعارضات، گرايشهاي ناخودآگاه، ساز و كارهاي دفاعي و اختلالات شخصيتي كودكان پي برد (بهرامي ، ۱۳۷۲).

چکيده:

كودك كار -كودك آسيب ديده جنسي - فرافكني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منيژه فيروزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.