پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۳۳۹۹ شناسه:
حانيه عبداله زاده دانشجو:
مطالعات سينتيك تأثير نانوسامانه ليپوزومي حامل دارو در يك مدل تومور استخوان در يك بيوراكتور عنوان فارسي:
Kinetic Study of Drug-Loaded Nano Liposome System in a Model of Bone Tumor in a Bioreactor عنوان انگليسي:

مطالعات سنتي برون تن كشت سلول ها در محيط هاي دوبعدي، اگرچه ارزشمند است اما همچنان،

ويژگي هاي اساسي تومورها، به ويژه، تاثيرات دارويي را منعكس نمي كند. محدوديت هاي موجود

در مطالعات دارويي در محيط هاي دو بعدي آزمايشگاهي و درون تن، منجر به توسعه مدل هاي

مختلف تومور سه بعدي بيوزيستي در محيط برون تن، از جمله مدل هاي داربست-بنيان شد. از سويي

ديگر، عوامل مكانيكي، نقش مهمي در مدلسازي رفتار تومور در ميكرومحيط استخوان ايفا مي كنند

كه در زمينه پيشرفت سرطان، از بيوراكتورها براي ايجاد يك محيط كنترل شده براي تقويت بافت

تومور استفاده مي شود. يكي از اولين و مهمترين سيستم هاي رهايش هدفمند دارو در درمان سرطان،

نانوليپوزوم است كه كه وزيكول هاي كروي شكلي با ساختارهاي غشايي ليپيدي تك يا چند لايه مي

باشند كه امكان انكپسوله كردن هر دو عامل هيدروفيلي يا هيدروفوب را فراهم مي آورند. در اين

پژوهش، يك فرمولاسيون بهينه دارويي نانوليپوزوم حامل دوكسوروبيسن انتخاب و آماده سازي شد و

پس از مطالعه سينتيك رهايش دارو، اثر سميت آن بر سلول هاي سرطان استخوان رده MG-63 ، در

سه محيط دوبعدي، سه بعدي استاتيك برروي داربست ساخته شده از PLGA/β-TCP و در محيط

ديناميك در يك بيوراكتور تزريقي، با انتخاب غلظت نصف حداكثر بازدارندگي به دست آمده در

مطالعات سلولي دوبعدي، پس از 3 روز و 7 روز، مطالعه شد. وزيكول هاي ليپوزومي، با بازده درون

گيري 95 % ، ميانيگين اندازه ذرات nm 84.9 و پتانسيل زتاي mV 6.0 - داراي شكلي گرد و سطحي

هموار، همراه با مرزهاي مشخص بودند كه سينتيك رهايش آن، با مدل رياضي كراسماير-پپاس

مطابقت داشت. نتايج به دست آمده در مطالعات دارويي، حاكي از اثر سميت بالاتر دارو با گذشت

زمان و البته مقاومت دارويي مدل سه بعدي نسبت به مدل دوبعدي بود. نتايج زنده ماني سلول ها

درهرسه نوع محيط و در هر دو حالت حضور يا عدم حضور دارو، مطالعه و مقايسه شد.

چکيده:

ليپوزوم، داربست، مدل سه بعدي تومور، بيوراكتور تزريقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم عموعابديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر افسانه اديب فر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.