پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع پرديس البرز به اردس vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۳۹۸ شناسه:
امير ذاكرتبريزي دانشجو:
شناسايي ويژگي هاي مدل شايستگي مديران شركت هاي دولتي ايران(مورد مطالعه:مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران) عنوان فارسي:
Identification of the characteristics of the model of competency of managers of Iranian state companies (Case Study: Managing Director of Railway of the Islamic Republic of Iran) عنوان انگليسي:

چكيده

در شرايطي كه دنياي كسب‌وكار روزبه‌روز بيشتر دستخوش تغيير و تحولات مي‌گردد، نياز به شناسايي راه‌هايي براي افزايش مزيت رقابتي محسوس‌تر مي‌گردد .يك سازمان موفق سازماني است كه در آن نيروي انساني، داراي شايستگي‌هاي موردنياز براي دستيابي به موفقيت در كسب‌وكار و تحقق اهداف استراتژيك سازمان باشد .ازاين‌روست كه مديريت منابع انساني بر مبناي شايستگي اهميت مي‌يابد .گام اول در اين حوزه شناسايي شايستگي‌هاي كليدي مديران هست. تاكنون مطالعات بسياري در اين حوزه صورت گرفته است كه هر يك اقدام به ارائه رويكردي براي استخراج مدل شايستگي نيروي انساني سازمان نموده‌اند.

چشم‌انداز ملي كشور ايران با دارا بودن اهداف مهمي همچون مبدّل شدن به قدرت اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل، مستلزم وجود مديراني شايسته در سازمان‌هاي بخش عمومي و خصوصي است .پژوهش حاضر با بررسي مباني نظري شايستگي مديران و با استفاده از تجربيات مديران حال حاضر درراه‌آهن چارچوب شايستگي‌هاي مديرعامل راه‌آهن ج.ا.ا را ارائه مي‌دهد. روش پژوهش مورداستفاده، تحليل مضموني است. روش گردآوري داده‌ها مصاحبه عميق با مديران، معاونين و روساي گروه ادارات مختلف اين سازمان بوده است.

واژگان كليدي: مدل شايستگي، شايستگي مديران،باورها و ارزش‌ها، راه‌آهن ج.ا.ا

چکيده:

مدل شايستگي -مديران دولتي- باورها و ارزشها-راه آهن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.