پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۳۸۹ شناسه:
محمد غلامي رباطي دانشجو:
بررسي رابطه خود كارامدي و استفاده از استراتژي هاي يادگيري خود تنظيمي در ميان دانشجويان زبان انگليسي عنوان فارسي:
examining the Relationship between self-efficacy and the use of self-regulated learning strategies among Iranian EFL learners عنوان انگليسي:

اين پروژه دو هدف به همراه دارد. ۱. شناسايي دانشجوياني كه مشخصات مشابهي دارند براي باور خود كارامدي شان در زبان انگليسي و ۲. بررسي رابطه بين باور هاي خود كارامدي اين دانشجويان و استفاده انها از استراتژِ هاي يادگيري خود تنظيمي.

اولين ضرورت اجراي اين پژوهش خود كارامدي دانشچويان زبان انگليسي مي باشد و دومين ضرورت اجراي پژوهش اههميت استرارتژي هاي خود تنظيمي يادگيري در بين دانشجويان زبان انگليسي و رابطه بين اين دو مقوله با هم مي باشد. در اين پزوهش به ۱۲۰ دانشجوي سطه پيشرفته زبان انگليسي پرسشنامه داده ميشود و بعد از طريق نرم افزار LPA براي نفسير ان داده ها استفاده ميشود.

چکيده:

خود كار امدي,استراتژِ هاي ياد گيري خود تنظيمي, پرسشنامه,

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.