پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲۵ دفاع:
۳۳۸۴ شناسه:
علي بهرامي دانشجو:
بررسي تحليلي آزادي كسب و كار و محدوديت هاي حقوقي آن در ايران عنوان فارسي:
Business freedom and clarification and analysis of legal restrictions and barriers in Iran عنوان انگليسي:

موضوع اين پايان نامه، بررسي آزادي كسب و كار و تبيين و تحليل محدوديت‌ها و موانع حقوقي آن، در كشور ايران انتخاب شد. در بررسي آزادي هاي نسل دوم حقوق بشر يا حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آزادي كسب و كار، داراي اعتبار و جايگاهي اساسي بوده است و مستقيما بر توسعه اقتصادي كشورها تاثير گذاشته و عامل مهم كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمدها در جوامع انساني به حساب آمده است. در كشور ما با داشتن نظام حقوقي تئوكراتيك، علي رغم ارزش فراواني كه مكتب اسلام براي آزادي كسب و كار، قائل بوده و از آن به عنوان بالاترين عبادات و از مصاديق جهاد و در ارتباط مستقيم با سعادت اخروي بشر و اصلاح جامعه اسلامي ياد كرده است، ولي در مقام اجراء، آزادي كسب و كار با محدوديت هاي متنوع قانوني، روبرو گرديده است. فرضيه اين پايان نامه اين است كه دليل محدوديت هاي مندرج در قوانين ما، احكام اسلامي است و امكان تسهيل آزادي كسب و كار در كشور تئوكراتيك ايران به همين دليل، وجود ندارد. روش تحقيق در اين پايان نامه، از نوع توصيفي و تحليلي بود. تا كنون به لحاظ حقوقي، پايان نامه يا رساله اي در اين موضوع، نگاشته نشده است. لذا شناسايي آزادي كسب و كار در قوانين بين المللي و داخلي و بررسي نماگر هاي شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني و بررسي انطباق يا عدم انطباق مباني فقهي و حقوقي محدوديت هاي آزادي كسب و كار در ايران، با محدوديت هاي مندرج در مواد قانوني مرتبط با كسب و كار و يافتن قوانيني كه بر مباني فقهي اين محدوديت ها منطبق نيست، از اقدامات انجام گرفته در اين پايان نامه است. همچنين در قسمت نتيجه گيري، ضمن پاسخ به فرضيه اين پايان نامه، پيشنهادات متنوعي براي تسهيل و بهبود محيط كسب و كار ايران، ارائه گرديده است.

چکيده:

آزادي كسب و كار، نماگر نهادي كسب و كار، محيط كسب و كار، شاخص انجام كسب و كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.