پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۳۸۲ شناسه:
عرفان زارعي سرتيپ آبادي دانشجو:
مطالعه روايت پژوهانه تجارب بازيگران دولتي از رابطه سياست - اداره در جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
The study of the narrative of the experiences of government actors on the relationship between politics and adminstration in the Islamic Republic of Iran عنوان انگليسي:

پويايي گسترده سياست و اداره، به ويژه از ديدگاه تطبيقي، كانون صدها مقاله در علوم اجتماعي و مديريت دولتي، از همان آغاز بوده است (Cook, 2018) و تلاش براي حفظ فاصله بين نقش هاي رهبران سياسي و مديران دولتي، پديده اي است به قدمت جدايي سياست و اداره ( Joensuu & Niiranen, 2018)، به طوريكه هم زمان با تاسيس رشته مديريت دولتي و مطرح شدن ايده دوگانگي سياست اداره توسط ويلسون (Uwizeyimana, 2013)، پيوسته رابطه اين دو با هم مورد تعامل بوده است (Demir & Nyhan, 2008)، كه در ابتدا بر اساس پارادايم مديريت دولتي سنتي بر جدايي كامل اين دو از هم (Overeem, 2005)، و بعدها با ابهام زدايي از دوگانگي سنتي، به اين ترتيب كه اداره نبايد توسط حمايت هاي حزبي و سياست هاي انتخاباتي هدايت شود، تاكيد شد (Rosenbloom, 2008) و در نهايت، اساس رويكرد هاي كلاسيك بر اين است كه مديريت دولتي عملكرد محض از اجراي خط مشي دارد (Schedler & Eicher, 2013). با اين حال در ديدگاه هاي جديد تر، تحقيقات نشان داده اند كه سياست نقشي در اداره بازي مي كند و اينكه رابطه بين دو گروه، بسيار پيچيده تر از نوع ايده آل است (Joensuu & Niiranen, 2018). همانطور كه كوك (2018) اشاره مي كند، اداره يك تلاش ذاتا سياسي است و سازمان هاي اداري سازمان هاي سياسي هستند، از طرفي همه سازمان هاي سياسي نيز سازمان هاي اداري نيستند و در ادامه تاكيد مي كند، اداره در "شبكه اي از سياست" فعاليت مي كند؛ همچنين سياست را نمي توان از فرآيند اجراي خط مشي جدا كرد، چرا كه خط مشي ها توسط افرادي طراحي و اجرا مي شوند كه "اساسا ماهيت آنها سياسي است" و واقعيت ديگر اينكه خط مشي ها از طريق نهاد هاي سياسي طراحي و اجرا مي شوند ((Uwizeyimana, 2013 و به روايت ديگر، روابط بين سياست و اداره در چارچوب فرآيند سياسي توصيف مي شوند (Schedler & Eicher, 2013).

چکيده:

دوگانگي سياست - اداره، سياست، خط مشي، مطالعه روايت پژوهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر پورعزت استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.