پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۳۸۰ شناسه:
محسن نوروزي دانشجو:
مدلسازي قيمتگذاري خدمات بنادر با استفاده از توابع كاپولا عنوان فارسي:
Modelling Seaport Services Pricing Using Copula Functions عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين پژوهش مدلسازي قيمت گذاري خدمات بنادر با استفاده از توابع كاپولا مي‌باشد. جهت گردآوري مباني نظري اطلاعات در خصوص تبيين ادبيات موضوع تحقيق از روش كتابخانه‌اي و مطالعات اسنادي استفاده گرديد. اين پژوهش اكتشافي بوده كه در دو مرحله كيفي و كمي اجرا گرديد. جامعه مورد مطالعه در مرحله كيفي افراد متخصص و مديران بنادر و اساتيد دانشگاهي متخصص در زمينه تحقيق بودند كه 40 نفر انتخاب گرديدند، كه تنها 32 پرسشنامه جمع آوري گرديد. همچنين در بخش كمي جامعه آماري متخصصان قيمت گذاري در بنادر مورد هدف بودند و با روش نمونه گيري چند مرحله اي و به روش تصادفي ساده حدود 278 پرسشنامه جمع آوري گرديد. در بخش كيفي از تحليل دلفي براي شناسايي ابعاد و شاخص ها استفاده گرديد و در اين بخش به نتايج اجراي دور اول و دوم دلفي، شامل 60 شاخص انتخاب شد. در دور اول ميانگين رتبه شاخص «سيستم ها و فرآيندها» بيش ترين مقدار و شاخص «سرمايه گذاري مشترك» كمترين مقدار را به خود اختصاص داده اند. در دور دوم دلفي، ميانگين رتبه هاي سه شاخص «وجود اتحاديه هاي فعال در بندر»، «تعرفه گمركي» و «تعرفه هاي بندري در زمينه انبارداري» به ترتيب بيشترين مقدار رتبه را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون مدل مي توان بيان كرد فضاي رقابتي، اهداف مديريت بنادر، سياست هاي دولتي و بنادر، عمليات تجاري و فني در بندر، مالكيت بنادر و زيرساخت ها، نحوه تامين مالي بنادر و زيرساختها، شرايط بازار كشتيراني و شرايط بازار بنادر بر قيمت گذاري خدمات بنادر تاثيرگذار است همچنين اين تاثيرات از نظر آماري نيز مورد تاييد مي باشد. با بررسي شدت تاثير نيز مي توان بيان كرد اهداف مديريت بنادر بيشترين تاثير را بر قيمت گذاري خدمات بنادر دارد. به منظور انجام تابع كاپولا مي توان بيان كرد: قيمت بنادر كشتيراني در حداقل توابع افزايش رابطه وابستگي است و قيمت كشتيراني را در حداقل در سطوح مختلف وابستگي نشان مي‌دهد. قيمت بنادر كشتيراني با وابستگي پويا با قيمت كشتيراني بنادر نيز داراي همبستگي محدودي مي باشند.

چکيده:

قيمت گذاري- خدمات بنادر- توابع كاپولا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

نشريه علمي- پژوهشي و داراي نمايه (ISC) اقيانوسشناسي،

/

عوامل موثر بر تعرفه خدمات بنادر، رويكرد فرا تحليل

محسن نوروزي، دكتر محسن نظري,

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.