پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۳۷۸ شناسه:
سيدعلي نوربخش جعفري دانشجو:
بررسي و تحليل عمر مخزن كروي جدار ضخيم FG با ترك محيطي با استفاده از روش اجزاي محدود عنوان فارسي:
Study and Analysis of a cracked thick Functionaly Graded Spherical pressure vessel using finite element method عنوان انگليسي:

در اين تحقيق به بررسي عمر يك مخزن كروي جدار ضخيم ماده مدرج تابعي (Functionally Graded Materials) با ترك محيطي با استفاده از روش اجزاي محدود پرداخته مي‌شود. با پيشرفت تكنولوژي، همواره نيازهاي جديد در صنايع مختلف به وجود مي‌آيند. در صنايع ذخيره سازي و حمل و نقل (به ويژه سوخت هاي بر پايه نفت) كه عموماً با استفاده از مخازن تحت فشار انجام مي شود؛ نياز به ماده اي جديد كه در برابر فشارهاي داخلي و بارهاي خارجي مقاوم باشد، احساس مي گردد. در حال حاضر مواد هوشمند FGM به عنوان جايگزين مناسبي براي مخازن از جنس فولاد پيشنهاد شده‌اند كه به واسطه تغيير تـدريجي تركيبـات شـيميايي، توزيـع و جهت‌گيري و يا اندازه فاز تقويت كننده در يك يا چند بعد خواص متفاوتي را در مناطق مختلف از خود بروز مي دهند. با توجه به اينكه شكست در مخازن تحت فشار حائز اهميت است؛ لذا لازم است تا شكست اين نوع مخازن مورد مطالعه قرار گيرد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي عمر شكست مخازن تحت فشار ساخته شده از جنس مواد تابعي مدرج است. نوع مخزن بررسي شده در اين تحقيق كروي بوده و با فرض وجود ترك بيروني در محيط مخزن تحت بارگذاري خستگي مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق مي‌‌توان گفت كه در حضور بارگذاري خستگي، طول ترك ابتدا تقريباً يك روند خطي با شيب يكسان دارد ولي با افزايش سيكل بارگذاري به بيش از مقدار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰، شيب رشد ترك تندتر شده و در نهايت در ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰*۱/۸ شكست اتفاق مي افتاد.

چکيده:

مخازن تحت فشار، مخازن كروي، بارگذاري خستگي، مواد تابعي مدرج، FGM

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني استاد راهنما:
دکتر محمود موسوي مشهدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.