پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۳۷۶ شناسه:
ترگل زين العابديني دانشجو:
شناسايي موانع كار تيمي در بين افراد دانشگاهي در ايران (مورد مطالعه: دانشكده مديريت دانشگاه تهران) عنوان فارسي:
barriers to teamwork in iran (case study: tehran school of management) عنوان انگليسي:

از پژوهشهاي انجام گرفته شده در خصوص بكارگيري فعاليتهاي مشاركتي در محيطهاي توليد علم و دانش، ميتوان به موارد مطالعه راس (2009) اشاره نمود در اين مطالعه كه بر روي گروهي از دانشجويان انجام شد، مشخص شد كه دانشجوياني كه آموزشهاي خود را به صورت تيمي دريافت كرده اند، از دانش و تمايل بيشتري در خصوص كار تيمي نسبت به ساير دانشجويان برخوردارند. در پژوهش ريچارد و همكاران (2006) اثرات آموزش مهارتهاي تيمي بر روي يادگيري مشاركت جويانه در يك محيط دانشگاهي بررسي شد. در پژوهشي ديگر كه توسط باندرسون و ساتكليف (2002) بر روي تيمهاي دانشجويي و نقش مشاركت تيمي انجام شد، مشخص شد كه بين زمان صرف شده در مباحثات درسي و بازده حاصل از عملكرد، ارتباط مستقيم وجود دارد.

چکيده:

تيم ، كار تيمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.