پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۳۶۸ شناسه:
مريم محمدي دانشجو:
اثرات شوك قيمت نفت بر نقدشوندگي بازار سهام ايران عنوان فارسي:
Impacts Of oil price shock on Iran stock market liquidity عنوان انگليسي:

پويايي قيمت بين‌المللي نفت اثرات شديدي را هم بر اقتصاد واقعي و هم بر بازارهاي مالي وارد مي‌كند، كه براي اقتصاد ايران كه اقتصاد نفت محور مي باشد اين اثرات بسيار پر رنگ تر مي باشد. تحريم‌هاي اخير به‌ عنوان شوكي براي بازار نفت به‌ حساب مي‌آيند. از اين رو ضروري به نظر مي‌رسد كه آثار آن را بر نقد‌شوندگي بورس ايران به عنوان جزء اساسي كه براي سرمايه‌سگذاران جذابيت ايجاد مي نمايد، مورد مطالعه قرار دهيم، به‌خصوص كه پس از وقوع بحران مالي جهاني و سقوط بازارهاي مالي مقوله ريسك نقد‌شوندگي اهميت ويژه‌اي يافته است. در اين مطالعه اثرات شوك قيمت نفتي بر نقدشوندگي بازار سهام ايران با استفاده از داده‌هاي فصلي به صورت سري زماني از فروردين 1388 تا اسفند 1396 و با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره ارزيابي شده است.

علاوه بر متغير قيمت نفت ، متغيرهاي تورم و حجم نقدينگي مربوط به اقتصاد كلان و همچنين شاخص بازار سهام در مدل وارد شده اند. نتايج نشان مي دهد كه بين نقد‌شوندگي و قيمت نفت ارتباط معكوس وجود دارد و همچنين ارتباط نقد شوندگي و شاخص بازار مستقيم مي باشد، اما بين نقد‌شوندگي و نرخ تورم و همچنين حجم نقدينگي ارتباط معناداري وجود ندارد.

چکيده:

نقد شوندگي بازار سهام، شوك قيمت نفت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.