پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۸ دفاع:
۳۳۵۵ شناسه:
شكيباالسادات طباطبائي دانشجو:
رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي: مقايسه قدرت پيش بيني عنوان فارسي:
The relationship of fear of intimacy and procrastination with sexual problems: A comparison of predictive power عنوان انگليسي:

چكيده

رابطه زناشويي بخشي اساسي از زندگي است. رضايت بخش نبودن روابط جنسي و مشكلاتي كه زوجين در اين حيطه با آن روبه رو مي شوند هزينه هاي زيادي براي آن ها در پي دارد. شناخت متغيرهاي تاثيرگذار بر اين گونه مشكلات مي تواند به پيشگيري از مشكلات جنسي و يا درمان آن ها كمك كند و از آسيب هاي متعددي كه اين مشكلات به زندگي زناشويي زوجين وارد مي سازد بكاهد. هدف اين پژوهش بررسي رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي و مقايسه قدرت پيش بيني اين دو متغير در رابطه با مشكلات جنسي بود. بدين منظور تعداد 220 دانشجوي متاهل از دانشگاه هاي شهر تهران (130 زن، 90 مرد) در اين پژوهش شركت كردند و مقياس ترس از صميميت (FIS)، مقياس اهمال كاري ناب (PPS) و پرسشنامه وضعيت جنسي گلومبك ـ راست (GRISS) توسط آن ها تكميل شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين متغيرهاي ترس از صميميت و مشكلات جنسي و همچنين بين متغيرهاي اهمال كاري و مشكلات جنسي رابطه مثبت معنادار وجود دارد و متغير ترس از صميميت، نسبت به اهمال كاري، پيش بيني كننده قوي تري براي مشكلات جنسي بود. براساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه ترس از صميميت و اهمال كاري مي توانند مشكلات جنسي را پيش بيني كنند. بررسي اين متغيرها در افراد مي تواند به پيشگيري و درمان كارآمدتر مشكلات جنسي كمكي قابل توجه كند و رضايت زناشويي زوجين را ارتقا ببخشد.

واژه هاي كليدي: اهمال كاري، ترس از صميميت، رابطه زوجي، مشكل جنسي

چکيده:

اهمال كاري، ترس از صميمت، رابطه زوجي، مشكل جنسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي بشارت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.