پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۵۳ شناسه:
مونا ظهرابي دانشجو:
در راستاي طراحي دوره تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي با كمك فناوري در مقطع كارشناسي ارشد رشته اموزش زبان انگليسي عنوان فارسي:
towards designing a CALL teacher education course for TEFL master programs in Iran عنوان انگليسي:

با استناد به آخرين يافته هاي حوزه آموزش، اهميت ورود فناوري آموزشي به حوزه اموزش، خصوصا در حوزه آموزش زبان انگليسي بسيار مورد توجه و حائز اهميت ويژه ميباشد. با توجه به تاكيد يافته هاي پژوهش هاي اخير در اين راستا، تمركز و هدف اصلي پژوهش فعلي راهگشايي و جمع اوري اطلاعات اساسي مورد نياز در راستاي طراحي يك دوره تربيت مدرس آموزش زبان با بهرهگيري از فناوري آموزشي ميباشد. در اين پژوهش نگرش دانشجويان و اساتيد در رابظه با ارائه چنين دوره اي كامل سنجيده ميشود، همچنين تمامي دانش و مهارتي كه در اين دوره بايستي اموزش داده شود بررسي ميگردد. علاوه بر اين صلاحيت مدرسين اين دوره ارزيابي ميشود و تمامي موانع اصلي كه تا كنون مانع از ارائه چنين دوره اي در دانشگاههاي ايران شده است مورد بررسي قرار ميگيرد. اجراي اين پژوهش ، به دليل عدم ارائه دوره "تربيت مدرس اموزش زبان با بهره گيري از فناوري اموزشي" براي دانشجويان رشته اموزش زبان انگليسي، ضرورت بسيار دارد. روش اجراي اين پژوهش بصورت تركيب هر دو روش كمي و كيفي ميباشد. تمام داده ها از طريق پرسشنامه و همچنين مصاحبه مجزا با مشاركت كنندگان در اين پژوهش ميباشد. تعداد شركت كنندگان جمعا ۱۳۰ نفر از دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته اموزش زبان انگليسي مقطع ارشد و دكتري ميباشد كه اين تعداد شركت كنندگان از چندين دانشگاه استان تهران در اين پژوهش شركت ميكنند. داده هاي جمع آوري شده با بهره گيري از نرم افزار اماري SPSS به طور كامل آناليز و تحليل شده و نتايج بدست آمده به صورت آماري و توصيفي منتشر ميشود. نتايج بدست آمده اطلاغات مورد نياز براي طراحي و ارائه يك دوره "تربيت مدرس اموزش زبان انگليسي با كمك فناوري" را در اختيار اساتيد و مسئولين محترم اموزش عالي قرار خواهد داد.

چکيده:

تربيت مدرس- اموزش زبان انگليسي- آموزش زبان با كمك فناوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا دشتستاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.