پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۳۵۲ شناسه:
كريم اثباتي دانشجو:
ضمانت اجراي آراي صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري و عملكرد شوراي امنيت در تضمين اجراي احكام ديوان عنوان فارسي:
Guarantee of the execution of the judgments issued by the ICJ and the functioning of the Security Council in ensuring the execution of the judgments. عنوان انگليسي:

وجود اختلاف بين انسانها، جوامع، دولتها، سازمانها و غيره به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير تلقي مي گردد كه مي تواند در عرصه هاي مختلف اعم از بين فردي، ملي و يا بين المللي ظهور پيدا كند. از ديگر سو، بشر هميشه به دنبال ايجاد راهكارهايي كارآمد جهت حل و فصل مسالمت آميز اين اختلافات بوده است.

در اين ميان به نظر مي رسد سازمان يافته ترين تلاش هاي دولتها در صحنه بين المللي معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي باشد كه نقطه شروع آن كنفرانس هاي صلح لاهه و نقطه عطف آن تاسيس سازمان ملل متحد و به تبع آن ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي و اصلي سازمان ملل متحد مي باشد و اصل پذيرفته شده ي "لزوم حل ‌و فصل مسالمت آميز اختلافات بين‌المللي" از سوي دولتها و توجه به شيوه‌هاي حقوقي پيش بيني شده در اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و آيين نامه اجرايي آن، از دستاوردهاي بزرگ جامعه بين‌المللي محسوب مي‌شود.

همچنين به دليل ايجاد حس اعتماد در ميان اعضاي جامعه جهاني نسبت به حل‌ و فصل نهايي اختلافات خود از طريق ديوان، بستري مناسب براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر مبناي حاكميت قانون فراهم آمده است. اما از آنجا كه غايت نهايي هر دولتي كه عليه دولت ديگري در ديوان طرح دعوي مي كند همانا احقاق حقوق از دست رفته خود است، چنانچه در نهايت آراي صادره از سوي ديوان از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نباشد، نه تنها عملا تمام تلاش آن دولت بي ثمر بوده است، بلكه اين اتفاق مي تواند زمينه عدم اعتماد جامعه بين المللي به ديوان بين المللي دادگستري و نيز در ادامه تضييع اهميت حقوق بين الملل را فراهم آورد.

از سوي ديگر، به جهت تقويت ضمانت اجراي آراي صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري، كه همانا حفظ اعتبار نهاد ديوان نزد جوامع بين المللي مي باشد، در حقوق بين الملل راهكارهاي حقوقي متعددي پيش بيني شده است، كه از مهمترين آن، توصيه ها و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان اصلي ترين ركن اين سازمان، بر اساس ماده 94 منشور ملل متحد مي باشد.

در پايان نامه حاضر اين گونه سعي شده است كه ابتدا يك بررسي اجمالي از روند صدور احكام توسط ديوان بين المللي دادگستري صورت پذيرد، سپس راهكارهاي پيش بيني شده در حقوق بين الملل به جهت ضمانت اجراي آراي ديوان مورد مطالعه قرار گيرد و در نهايت به ابعاد مختلف حقوقي حمايت شوراي امنيت سازمان ملل متحد از آراي صادره ي ديوان از بعد نظري و اجرايي پرداخته شود.

چکيده:

حل ‌و فصل اختلافات، ضمانت اجراي احكام، ديوان بين‌المللي دادگستري، ماده 94 منشور ملل متحد، شوراي امنيت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.