پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۲۷ دفاع:
۳۳۵۱ شناسه:
سميرا قاسم زاده دانشجو:
توسعه مفهوم سببيت در ارث عنوان فارسي:
The study of legal situations of children inheritance of arising of foreigne factor with Assisted Reproductive Technology عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر تحت عنوان "توسعه مفهوم سببيّت در ارث" با بررسي موازين فقهي، فلسفه حقوق، قواعد عمومي قراردادها و نظام‌هاي حقوقي ديگر كشورها درصدد گسترش دايره توارث از طريق سبب مي‌باشد و به منظور تحقق اين امر از يكسو به مسأله توارث در نكاح موقت و پاسخ به اين سؤال كه آيا به رغم انصراف قانون مدني به توارث در نكاح دائم، مي‌توان راهكاري براي ارث بري زوجين در نكاح منقطع پيدا نمود، پرداخته كه در نهايت درج شرط توارث در عقد نكاح موقت را خالي از اشكال دانسته است و از سوي ديگر به مقوله توارث كودكان ناشي از فناوري باروري كمكي با دخالت شخص ثالث و والدين پذيرنده پرداخته است و به اين پرسش كه آيا در حقوق ايران مي‌توان مدل ارث بري بين طفل مولود و والدين گيرنده به رغم عدم وجود رابطه نسبي و ژنتيكي پيش‌بيني نمود، پاسخ مثبت داده است بدين صورت كه همانطور كه در مواردي همچون ولاء ضمان جريره و زوجيت با اينكه هيچ رابطه خوني و ژنتيكي في مابين طرفين وجود ندارد اما ارتباط و حمايتهاي متقابل ايشان از يكديگر به نحوي است كه ارث بري متقابل پيش بيني شده است، اكنون نيز ضرورت حفظ حقوق مالي اين كودكان اقتضا مي‌كندكه قانونگذار با تأسي از آيه 33 سوره مباركه نساء، شروط ضمن قرارداد، قاعده فقهي "الإمام وارثُ مَن لا وارثَ له" و نيز اختياراتي كه حكومت اسلامي بنابر قاعده مصلحت در اختيار وي در زمان غيبت قرار داده است توارث اين كودكان و والدين پذيرنده را از طريق قرارداد و شرط ضمن آن در قوانين موضوعه گنجانده تا اينگونه كودكان نيز مانند ساير كودكان از كليه حقوق مدني متمتّع گردند.

چکيده:

ارث، اهداي جنين، اهداي گامت، تلقيح مصنوعي، توليد مثل كمكي، شرط، نكاح منقطع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد طه مرقاتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدحسن صادقي مقدم استاد مشاور:
دکتر محسن صفري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

مجله پايش

سال 19 شماره 1/63-73

توسعه مفهوم سببيت در توارث در .....

دكتر سيد طاها مرقاتي خويي و سميرا قاسم زاده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.