پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۳۵۰ شناسه:
سيدوحيد غيبي دانشجو:
تاثير تورم هاي شديد بر شاخص قيمت كل بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The effect of severe inflation on Tehran Stock Exchange index عنوان انگليسي:

در مطالعه حاضر به بررسي تأثير نرخ تورم شديد بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني 1379 تا 1397 و با بكارگيري مدل حداقل مربعات معمولي پرداخته مي شود. بدين منظور رابطه تورم بر حسب سطوح مختلف تورم و براساس تورم كمتر از حد متوسط تا تورم شديد بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تخمين مدل براي سطوح مختلف تورم گوياي اين مطلب مي باشد كه؛ تورم كمتر از حد متوسط بر بازده سهام اثر معني داري ندارد، ولي مابين تورم بيشتر از حد متوسط، تورم بالا و تورم شديد با بازده سهام رابطه مثبت معني دار وجود دارد. بعبارتي در شرايط تورمي به طور متوسط سود اسمي شركت ها به دليل كاهش ارزش پول، افزايش مي يابد. اين افزايش به دليل جبران كاهش سود حقيقي است. بنابراين، با افزايش نرخ تورم، افزايش سود تقسيمي شركت ها و به تبع آن افزايش قيمت سهام را به دنبال خواهد داشت. همچنين، با افزايش تورم سرمايه گذار با توجه به ريسك بالاي نگهداري پول، تمايل كمتر به نگهداري آن دارد. بنابراين، به دنبال كاهش حجم نقدينگي در سبد دارايي خود هستند. در نتيجه تقاضا براي سرمايه گذاري در بورس افزايش مي يابد. در مجموع مي‌توان تأثيرات تورم بر بورس را اين‌گونه بيان كرد كه در شرايط تورمي معمولاً سود اسمي شركت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و در واقع سودآوري افزايش نيافته، بلكه تحت تأثير تورم سود اسمي بيشتر شده است. بايد در نظر داشت كه تورم زياد در حقيقت از ميزان ارزش ذاتي هر سهم مي‌كاهد كه البته اين موضوع به نوع سهام و شركت مرتبط است. بنابرين پيشنهاد مي شود كه از اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي اجتناب شود، زيرا منجر به ايجاد تورم شده و در كوتاه مدت و ميان مدت اثر منفي بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.

چکيده:

نرخ تورم شديد، شاخص كل بورس، بازار سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.