پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۲ دفاع:
۳۳۴۶ شناسه:
اشكان دهقان دانشجو:
تحليل رفتار پيش از خريد مصرف كنندگان در شرايط ركود تورمي عنوان فارسي:
Analysis of consumers' pre-purchase behavior in an era of stagflation عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف تحليل رفتار پيش از خريد مصرف كنندگان در شرايط ركود تورمي انجام گرفت. بدين منظور پرسش‎نامه‎اي با 21 سوال تخصصي، براي سنجش 6 فرضيه‎ي مبتي بر آميخته بازاريابي طراحي شد. اين پرسش‎نامه بر بستر آنلاين قرار گرفت و بر مبناي قلمرو تحقيق (در تهران) به اشتراك گذاشته شد تا با روش نمونه‎گيري در دسترس، گردآورنده داده‎هاي مورد نياز باشد. 228 نفر در اين پرسش‎نامه شركت كردند. ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسش‎نامه 823/0 به دست آمد كه نشان از پايايي مطلوب آن داشت.

پس از اتمام مشاركت، داده‎ها تحت بررسي توصيفي و استنباطي قرار گرفتند. خروجي آمار توصيفي از پلتفرم پُرس‎لاين (كه پرسش‎نامه بر بستر آن ساخته شده بود) حاصل شد و خروجي آمار استنباطي نيز با استفاده از نرم افزار SPSS گرفته شد.

در انتها بر اساس نتايج حاصل شده، هر 6 فرضيه مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهادهاي لازم بر اساس تاييد يا رد فرضيه‎ها ارائه شد.

چکيده:

ركود تورمي، رفتار مصرف كننده، آميخته بازاريابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.