پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۳۳۹ شناسه:
داود غياثوند دانشجو:
تأثير ابعاد خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر روي قصد و نيت خريد مشتريان از طريق تصوير برند و كيفيت ادراك شده عنوان فارسي:
The effects of online convenience shopping and e-WOM dimension for purchase intention by brand image of perceived quality عنوان انگليسي:

بازاريابان همواره به دنبال اين هستند كه قصد و نيت خريد را در مصرف كنندگان افزايش دهند و عوامل اثرگذار بر آن را تعيين نمايند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد شناسايي ابعادي كه بر قصد و نيت مشتري اثر

مي گذارد، مي تواند به مديران كمك كند تا خدمات بهتري ارائه دهند. اين ابعاد مي توانند به منزله نيروهاي محركه كليدي در تقويت رقابت اينترنتي شركت تلقي شوند. تصميم گيري مصرف كنندگان براي خريد تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد. دو عامل سرعت و سهولتي است كه مصرف كنندگان با فروشگاهها تماس برقرار مي كنند، از مهمترين عوامل به شمار مي رود. سهولت خريد آن لاين يكي از برانگيزاننده هاي اساسي در گرايش مشتريان به پذيرش خريد آن لاين محسوب مي شود. هدف اصلي از تحقيق حاضر بررسي اين امر است كه مصرف كنندگان هنگام استفاده از وب سايتهاي فروشگاهي ابعاد سهولت درحوزه خرده فروشي آن لاين را چگونه ارزيابي مي كنند و سهولت خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي چه تأثيري بر تصوير برند، كيفيت ادراك شده و قصد و نيت خريد آنان دارد. تحقيق حاضر با استفاده از پرسشنامه ساختاريافته اي كه توسط 201 نفر از مشتريان فروشگاه الكترونيكي ديجي كالا تكميل گرديد، صورت گرفت. تكنيك مورد استفاده مدلسازي معادلات ساختاري بود. بنابر نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها سهولت خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر تصوير برند، همچنين پچ پچ الكترونيكي و سهولت خريد آن لاين ادراك شده بر كيفيت ادراك شده و نيز تصوير برند و كيفيت ادراك شده بر قصد خريد اثر مثبت و معنادار نشان داد. علاوه بر اين براساس تحليل مدل فرعي تحقيق، سهولت ارزيابي و سهولت دسترسي بر تصوير برند و نيز سهولت جستجو، سهولت حضور و سهولت پس از تملك بر كيفيت ادراك شده اثر معنادار نشان داد.

چکيده:

سهولت خريد آن لاين-سهولت دسترسي-سهولت جستجو-سهولت ارزيابي-سهولت حضور-سهولت معاملات-سهولت تملك-سهولت پس از تملك-قصد و نيت خريد-پچ پچ الكترونيكي-تصوير برند-كيفيت ادراك شده محصول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد آقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.