پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۳۲ شناسه:
مريم قديرلي دانشجو:
مقايسه قدرت پيشگويي فرضيه ميزان درگيري و تحليل ويژگي تكنيك بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات عنوان فارسي:
Comparing Predectiv Power of Involvement Load Hypothesis and Technique Feature Analysis in Incidental Vocabulary Learning عنوان انگليسي:

طبق پژوهش هاي انجام شده يادگيري لغت يكي از مهم ترين اركان در آموزش زبان دوم مي باشد.از طرف ديگر مطالعات ديگري حاكي از آن است كه زبان آموزان بيشترين ميزان لغات را به صورت اتفاقي و بدون برنامه ريزي مي آموزند.

در دهه هاي اخير روش ها و رويكرد هاي مختلفي در مورد چگونگي يادگيري لغات به صورت اتفاقي از طريق خواندن متن توسط پژوهشگران و محققان پيشنهاد شده است.يكي از مهم ترين اين روش ها فرضيه ميزان درگيري است كه توسط لوفر و هالستاين در سال 2001 پيشنهاد شد. طبق اين فرضيه ميزان يادگيري لغات در ارتباط مستقيم با ميزان درگيري ذهني قرار دارد.اين بدان معني است كه هر چه ميزان درگيري ذهني در انجام يك فعاليت يا تمرين كه در ارتباط با درگيري تصادفي لغات است بيشتر باشد احتمال يادگيري و به يادسپاري آن لغات نيز بيشتر است.

پس از پيشنهاد اين فرضيه مطالعات و پژوهش هاي زيادي در اين زمينه انجام شده اين كه نتايج مختلفي در رد و يا تاثير اين فرضيه به دنبال داشته است.

رويكرد و روش مهم ديگري كه توسط نيشن و وب در سال 2011 پيشنهاد شده است،تحليل ويژگي تكنيك ناميده ميشود.اين فرضيه فاكتور هاي بيشتري را در مقايسه با روش هاي قبلي شامل ميشود و در واقع كامل كننده فرضيه ميزان درگيري است.

در سال 2011 اين دو محقق پژوهشگران را به مقايسه اين دو روش براي يادگيري موثر لغات دعوت كردند.

مطالعه حاضر از چهار مدل مختلف فعاليت كه براي يادگيري لغات به صورت اتفاقي و بدون برنامه ريزي طراحي شده و بر اساس فرضيه ميزان درگيري و تحليل ويژگي تكنيك داراي ارزش هاي متفاوتي است كمك گرفته و اين دو روش را مقايسه ميكند.

نتيجه اين مطالعه نشان خواهد داد كدام روش براي يادگيري و به يادسپاري لغات موثر عمل خواهند كرد.

چکيده:

Vocabulary knowledge,Depth of processing,Incidental vocabulary learning,Technique feature analysis,Involvement load Hypothesis

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اسحق اكبريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.