پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲ دفاع:
۳۳۲۳ شناسه:
زهرا جهانديده پاشاكي دانشجو:
تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران. عنوان فارسي:
Effects of 4 weeks rhythmic stabilization exercise on proprioception, range of motion, muscle strength of internal and external rotator of shoulder in Female swimmers with impingement syndrome. عنوان انگليسي:

Eيكي از جنبه هاي مهم علمي پژوهشي در تربيت بدني و علوم ورزشي پرداختن به موضوع آسيب ها و صدمات ورزشي و بررسي ابعاد مختلف آن نظير شناخت ساز و كار آسيب ،عوامل خطر زا، مديريت و پيشگيري آسيب هاي مختلف است.{6{

آسيب،تهديد بالقوه اي در ورزش قلمداد مي شود كه به نظر ميرسد گريزي از آن نيست و بروز آن چهره ورزش را بخصوص در سطوح رقابتي و قهرماني ناخوشايند جلوه مي دهد. سالانه آسيب هاي بيشماري در ورزش رخ مي دهد. محققين بيان كرده اند كه تنها در ايالات متحده حدود سه تا پنج ميليون آسيب در سال ميان ورزشكاران رقابتي و نيز كساني كه براي تفريح به ورزش ميپردازند ،اتفاق مي افتد و اين امر علاوه بر كاهش فعاليت بدني و از دست دادن بازده كاري هزينه هنگفت پزشكي را نيز به دنبال داشته طوري كه هزينه هاي درماني ناشي از آن را بيش از يك بيليون دلار در سال تخمين زده اند.{7{

از رايج ترين آسيب ها، آسيب اندام فوقاني به ويژه آسيب مفصل شانه است. كمربند شانه به عنوان يك سري مفاصل زنجيره اي با ساختارهاي پيچيده عضلاني-ليگاماني در عملكردهاي روزانه و اجراي مهارتهاي ورزشي به طور مكرر بكار گرفته ميشوند.{.9.108. {از اين رو آسيب هاي شانه در ورزش هاي مختلف شايع بوده كه ميتواند منشا تروماتيك و بالاخص ميكروتروماتيك داشته باشد.{14.11.12.13{بر اساس مطالعه اي در ايالات متحده آسيب هاي شانه چيزي حدود 1/8% كل آسيب هاي ورزشي را در بر مي گيرد كه در 4/9 % موارد منجر به محروم ماندن ورزشكار از حداقل يك مسابقه مي شود.7/5% اين آسيب ها موجب دوري حداقل يك ماهه و 7/10% اين آسيب ها نيز باعث كناره گيري هميشگي فرد از ورزش شده است.{15}لو واي و همكاران (1990) در مطالعه اي،بيشترين ميزان شيوع درد شانه را در واليباليست ها و به دنبال آن در شناگران و بازيكنان بدمينتون گزارش كردند.{16{مطالعات فراگير، درد شانه در شناگران را از 3%تا 80% گزارش كرده است.{17} بيشترين آسيب در شناگران مربوط به آسيب شانه است كه 12%تا 87% ازكل آسيب هاي شناگران را به خود اختصاص مي دهد.كويلو و استيون (1989)به نقل از يافته هاي تروپ و همكاران (1987)بيشتر آسيب ها از سن 18 سالگي آغاز ميشود كه شناگران براي مدت تقريبا 10 سال است كه تمرين ميكرده اند و به تمرين هاي شديد و برنامه هاي رقابتي ورود پيدا كرده اند. {18}

90%شكايت شناگران در مورد درد مربوط به شانه است.{19} تخمين زده شده كه به طور ميانگين هر شناگر دانشگاهي سالانه بيشتراز يك مليون استروك با هر دست انجام ميدهد.{19} به طور كلي اين تكرار و استفاده بيش از حد دلايل عمده درد شانه است. قدرت اكسنتريك و كانسنتريك چرخش دهنده هاي شانه در شناگران با سابقه ي درد و ناراحتي شانه نسبت به شناگران سالم به طور معنا داري كاهش مي يابد و همچنين كاهش دامنه ي حركتي چرخش داخلي وافزايش دامنه حركتي چرخش خارجي در بسياري از شناگران به خصوص شناگران با سابقه ي درد و ناراحتي شانه ديده مي شود.وضعيت "شانه شناگر" به عنوان يك "سندروم رايج و دردناك گيرافتادگي مكرر شانه در شناگران"تعريف شده است. گزارش شده است كه 40 تا 91 درصد از شناگران درد شانه در داخل و اطراف مفصل شانه را تجربه مي كنند.{22.20.21} درد شانه ممكن است منجر به اختلالات عملكردي و ناتواني شود.تحقيقات متعددي رابطه ي بين درد شانه و ناپايداري شانه را گزارش كرده اند كه نشان مي دهد اختلال در پايداري مفصل كتف و شانه مي تواند از ريسك فاكتورها يا عامل تشديد كننده ي شانه شناگر و يا درد شانه باشد.تحقيقات همچنين نشان دهنده ي اين مطلب هستند كه كاهش گشتاور چرخش داخلي مفصل شانه در شناگران مبتلا به درد شانه مشاهده مي شود.{20}

2-2) هدف از تحقيق (هدف كلي و اهداف اختصاصي)

هدف كلي:

از تحقيق پيش رو بررسي تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران مي باشد.

اهداف ويژه:

1. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران

2. برسي تاثير 4هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر دامنه حركتي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران

3. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران

4. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه )زنان استان تهران

3-2) فرضيه‌ها يا سئوال‌هاي تحقيق

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك حس عمقي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك دامنه حركتي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه )زنان استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران را بهبود ميبخشد.

4-2) خلأهاي تحقيقاتي موجود و ضرورت اجراي تحقيق حاضر

در مقاله اي (2009) كه بر روي يك خانم 10 ساله شناگر رقابتي انجام گرفت با تاكيد بر منوال تراپي و تمرين هاي ثبات دهنده مجموعه شانه، تاثير مثبت استفاده از بادي بليد نشان داده شد.برنامه بازتواني به چهار فاز تقسيم شد .جمعا 24 جلسه فيزيو تراپي بر روي قسمت هاي گردن، ستون فقرات،مفصل گلنو همورال و بافت هاي عصبي با تكرار سه جلسه در هفته با هدف اوليه كم كردن نشانه هاي درد انجام شد.بعداز اين فاز تمرين براي بالا بردن قدرت،ثبات و گنجايش عملكردي انجام شد و به دنبال آن بازگشتن تدريجي به ورزش. نتايج اين گزارش موردي نشان دهنده بهبود درد و ناتواني پس از منوال تراپي وبرنامه تمريني در جهت تقويت عضلات تثبيت كننده شانه است.{23}

در مطالعه شبه تجربي 30 مرد با گير افتادگي مفصل شانه به صورت غير تصادفي در دو گروه كنترل و مداخله قرار گرفتند.آزمودني ها،حركات ورزشي نيازمند استفاده مكرر بازو در بالاي سر را انجام داده بودند و در رشته ورزشي خاصي فعاليت نداشتند.گروه مداخله تمرينات مقاومتي را با استفاده از كش تمريني به مدت شش هفته انجام دادند.حس عمقي مفصل آزمودني ها در ابتدا و انتهاي مطالعه با زاويه 45و 90 درجه با استغاده از دستگاه ايزوكينتيك بايودكس سيستم-3 اندازه گيري گرديد. حس عمقي مفصل شانه در همه زوايا اندازه گيري شده گروه مداخله در مقايسه با گروه كنترل در انتهاي مطالعه بهبودي نشان داد.(p<0/05).{24}

در اكثر تحقيقات تمرينات ارائه شده شامل تمرينات قدرتي {23}يا كينزيوتيپ بر روي مفصل شانه در مبتلايان به گير افتادگي شانه {25}بوده است. پايداري ناحيه ي مركزي بدن ارتباط مستقيم با عملكرد شانه، سندرم گير افتادگي شانه و پيشگيري از آسيب هاي شانه دارد {26}و تمرينات ثبات دهنده ي ريتميك ( بادي بليد ) اين خاصيت را دارد و موجب تقويت پايداري ناحيه ي مركزي بدن و ناحيه ي شانه مي شود {27}بادي بليد وسيله ي ورزشي تاثيرگذار نه تنها براي ثبات عضلات اسكاپولار بلكه براي عضلات لومبوپلويك در نظر گرفته شده است. {28}از آنجايي كه جاي خالي تمرينات ثبات دهنده در آسيب سندروم گير افتادگي شانه در شناگران احساس مي شود، به نظر ميرسد اجراي اين تمرينات ميتواند در بهبود اين آسيب موثر واقع شود. لذا ما به دنبال اين هستيم كه بدانبم آيا تمرينات ثبات دهنده ي ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب گير افتادگي شانه تاثير دارد يا خير.

يكي از جنبه هاي مهم علمي پژوهشي در تربيت بدني و علوم ورزشي پرداختن به موضوع آسيب ها و صدمات ورزشي و بررسي ابعاد مختلف آن نظير شناخت ساز و كار آسيب ،عوامل خطر زا، مديريت و پيشگيري آسيب هاي مختلف است.{6{

آسيب،تهديد بالقوه اي در ورزش قلمداد مي شود كه به نظر ميرسد گريزي از آن نيست و بروز آن چهره ورزش را بخصوص در سطوح رقابتي و قهرماني ناخوشايند جلوه مي دهد. سالانه آسيب هاي بيشماري در ورزش رخ مي دهد. محققين بيان كرده اند كه تنها در ايالات متحده حدود سه تا پنج ميليون آسيب در سال ميان ورزشكاران رقابتي و نيز كساني كه براي تفريح به ورزش ميپردازند ،اتفاق مي افتد و اين امر علاوه بر كاهش فعاليت بدني و از دست دادن بازده كاري هزينه هنگفت پزشكي را نيز به دنبال داشته طوري كه هزينه هاي درماني ناشي از آن را بيش از يك بيليون دلار در سال تخمين زده اند.{7{

از رايج ترين آسيب ها، آسيب اندام فوقاني به ويژه آسيب مفصل شانه است. كمربند شانه به عنوان يك سري مفاصل زنجيره اي با ساختارهاي پيچيده عضلاني-ليگاماني در عملكردهاي روزانه و اجراي مهارتهاي ورزشي به طور مكرر بكار گرفته ميشوند.{.9.108. {از اين رو آسيب هاي شانه در ورزش هاي مختلف شايع بوده كه ميتواند منشا تروماتيك و بالاخص ميكروتروماتيك داشته باشد.{14.11.12.13{بر اساس مطالعه اي در ايالات متحده آسيب هاي شانه چيزي حدود 1/8% كل آسيب هاي ورزشي را در بر مي گيرد كه در 4/9 % موارد منجر به محروم ماندن ورزشكار از حداقل يك مسابقه مي شود.7/5% اين آسيب ها موجب دوري حداقل يك ماهه و 7/10% اين آسيب ها نيز باعث كناره گيري هميشگي فرد از ورزش شده است.{15}لو واي و همكاران (1990) در مطالعه اي،بيشترين ميزان شيوع درد شانه را در واليباليست ها و به دنبال آن در شناگران و بازيكنان بدمينتون گزارش كردند.{16{مطالعات فراگير، درد شانه در شناگران را از 3%تا 80% گزارش كرده است.{17} بيشترين آسيب در شناگران مربوط به آسيب شانه است كه 12%تا 87% ازكل آسيب هاي شناگران را به خود اختصاص مي دهد.كويلو و استيون (1989)به نقل از يافته هاي تروپ و همكاران (1987)بيشتر آسيب ها از سن 18 سالگي آغاز ميشود كه شناگران براي مدت تقريبا 10 سال است كه تمرين ميكرده اند و به تمرين هاي شديد و برنامه هاي رقابتي ورود پيدا كرده اند. {18}

90%شكايت شناگران در مورد درد مربوط به شانه است.{19} تخمين زده شده كه به طور ميانگين هر شناگر دانشگاهي سالانه بيشتراز يك مليون استروك با هر دست انجام ميدهد.{19} به طور كلي اين تكرار و استفاده بيش از حد دلايل عمده درد شانه است. قدرت اكسنتريك و كانسنتريك چرخش دهنده هاي شانه در شناگران با سابقه ي درد و ناراحتي شانه نسبت به شناگران سالم به طور معنا داري كاهش مي يابد و همچنين كاهش دامنه ي حركتي چرخش داخلي وافزايش دامنه حركتي چرخش خارجي در بسياري از شناگران به خصوص شناگران با سابقه ي درد و ناراحتي شانه ديده مي شود.وضعيت "شانه شناگر" به عنوان يك "سندروم رايج و دردناك گيرافتادگي مكرر شانه در شناگران"تعريف شده است. گزارش شده است كه 40 تا 91 درصد از شناگران درد شانه در داخل و اطراف مفصل شانه را تجربه مي كنند.{22.20.21} درد شانه ممكن است منجر به اختلالات عملكردي و ناتواني شود.تحقيقات متعددي رابطه ي بين درد شانه و ناپايداري شانه را گزارش كرده اند كه نشان مي دهد اختلال در پايداري مفصل كتف و شانه مي تواند از ريسك فاكتورها يا عامل تشديد كننده ي شانه شناگر و يا درد شانه باشد.تحقيقات همچنين نشان دهنده ي اين مطلب هستند كه كاهش گشتاور چرخش داخلي مفصل شانه در شناگران مبتلا به درد شانه مشاهده مي شود.{20}

2-2) هدف از تحقيق (هدف كلي و اهداف اختصاصي)

هدف كلي:

از تحقيق پيش رو بررسي تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران مي باشد.

اهداف ويژه:

1. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران

2. برسي تاثير 4هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر دامنه حركتي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران

3. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران

4. برسي تاثير 4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه )زن استان تهران

3-2) فرضيه‌ها يا سئوال‌هاي تحقيق

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك حس عمقي مفصل شانه شناگران داراي آسيب ( سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك دامنه حركتي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه )زن استان تهران را بهبود ميبخشد.

4 هفته تمرينات ثبات دهنده ريتميك بر ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زن استان تهران را بهبود ميبخشد.

4-2) خلأهاي تحقيقاتي موجود و ضرورت اجراي تحقيق حاضر

در مقاله اي (2009) كه بر روي يك خانم 10 ساله شناگر رقابتي انجام گرفت با تاكيد بر منوال تراپي و تمرين هاي ثبات دهنده مجموعه شانه، تاثير مثبت استفاده از بادي بليد نشان داده شد.برنامه بازتواني به چهار فاز تقسيم شد .جمعا 24 جلسه فيزيو تراپي بر روي قسمت هاي گردن، ستون فقرات،مفصل گلنو همورال و بافت هاي عصبي با تكرار سه جلسه در هفته با هدف اوليه كم كردن نشانه هاي درد انجام شد.بعداز اين فاز تمرين براي بالا بردن قدرت،ثبات و گنجايش عملكردي انجام شد و به دنبال آن بازگشتن تدريجي به ورزش. نتايج اين گزارش موردي نشان دهنده بهبود درد و ناتواني پس از منوال تراپي وبرنامه تمريني در جهت تقويت عضلات تثبيت كننده شانه است.{23}

در مطالعه شبه تجربي 30 مرد با گير افتادگي مفصل شانه به صورت غير تصادفي در دو گروه كنترل و مداخله قرار گرفتند.آزمودني ها،حركات ورزشي نيازمند استفاده مكرر بازو در بالاي سر را انجام داده بودند و در رشته ورزشي خاصي فعاليت نداشتند.گروه مداخله تمرينات مقاومتي را با استفاده از كش تمريني به مدت شش هفته انجام دادند.حس عمقي مفصل آزمودني ها در ابتدا و انتهاي مطالعه با زاويه 45و 90 درجه با استغاده از دستگاه ايزوكينتيك بايودكس سيستم-3 اندازه گيري گرديد. حس عمقي مفصل شانه در همه زوايا اندازه گيري شده گروه مداخله در مقايسه با گروه كنترل در انتهاي مطالعه بهبودي نشان داد.(p<0/05).{24}

در اكثر تحقيقات تمرينات ارائه شده شامل تمرينات قدرتي {23}يا كينزيوتيپ بر روي مفصل شانه در مبتلايان به گير افتادگي شانه {25}بوده است. پايداري ناحيه ي مركزي بدن ارتباط مستقيم با عملكرد شانه، سندرم گير افتادگي شانه و پيشگيري از آسيب هاي شانه دارد {26}و تمرينات ثبات دهنده ي ريتميك ( بادي بليد ) اين خاصيت را دارد و موجب تقويت پايداري ناحيه ي مركزي بدن و ناحيه ي شانه مي شود {27}بادي بليد وسيله ي ورزشي تاثيرگذار نه تنها براي ثبات عضلات اسكاپولار بلكه براي عضلات لومبوپلويك در نظر گرفته شده است. {28}از آنجايي كه جاي خالي تمرينات ثبات دهنده در آسيب سندروم گير افتادگي شانه در شناگران احساس مي شود، به نظر ميرسد اجراي اين تمرينات ميتواند در بهبود اين آسيب موثر واقع شود. لذا ما به دنبال اين هستيم كه بدانبم آيا تمرينات ثبات دهنده ي ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب گير افتادگي شانه تاثير دارد يا خير.

چکيده:

تست Yاندام فوقاني–تمرينات ثبات دهنده ريتميك– سندروم گير افتادگي شانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شهرزاد زندي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.