پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۱۷ شناسه:
فهيمه پناهي دانشجو:
بررسي فرار مالياتي از منظر اقتصاد رفتاري عنوان فارسي:
Investigating tax evasion based on behavioral economics عنوان انگليسي:

چكيده

يكي از مهمترين پديده هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مربوط به حوزه سياست گذاري در بخش ماليات است، زيرا اساسي ترين مشكل دولت در اين كشورها، كمبود درآمد براي دستيابي به اهداف عمومي است. كمبود منابع درآمدي دولت، مخارج عمومي دولتها را به شدت كاهش مي دهد و سرمايه گذاري در منابع انساني و زيرساخت هاي فيزيكي به عنوان عامل مهم وتاثير گذار بر رشد اقتصادي و در نهايت افزايش رفاه اجتماعي را با مشكل جدي مواجه

مي كند. با توجه به اين موضوع كه بيشتر مطالعات انجام شده در اين حوزه بر مبناي اصول و فروض اقتصاد متعارف

مي باشد و اين امر سبب انطباق كمتر نتايج بدست آمده با واقعيت هاي موجود در جهان واقع ميشود، بر اين اساس در اين پژوهش تلاش مي گردد از طريق بررسي مهم ترين و اساسي ترين چالش مرتبط با حوزه ماليات تحت عنوان "پديده فرار- مالياتي" از منظر اقتصاد رفتاري، درك بهتر و دقيق تري نسبت به واقعيت هاي جهان اقتصادي و رفتار مالياتي موديان پيدا نمود و گامي مفيد در راستاي سازماندهي امور مالياتي برداشت.

در اين تحقيق به بررسي و تحليل عوامل موثر بر ابراز ماليات واقعي توسط مؤديان در جامعه آماري شهر تهران بر اساس الگوي اقتصاد سنجي و رگرسيوني لاجيت پرداخته شده است. حجم نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري كوكران به ميزان 385 نفر برآورد شده است، ليكن به منظور افزايش كيفيت، دقت و صحت پژوهش، در نهايت تعداد 498 پرسشنامه تكميل و جمع آوري گرديد. به منظور تعيين پايايي ابزار تحقيق ميزان ضريب اعتماد پذيري با روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار ضريب آن 70 درصد مي باشد اين مقدار بيان مي نمايد كه پرسشنامه از قابليت اعتبار يا پايايي لازم برخوردار است. در اين راستا با استفاده از نرم افزارهاي Stata و Excel ضرايب الگوهاي مورد نظر برآورد شدند و نتايج برآورد الگوي لاجيت نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين متغيرهاي تعداد نيروي كار فعال در شركت ها، درآمد موديان، ميزان اعتقادات شرعي، ساده سازي فرم هاي اظهار نامه، و همچنين رفتار محترمانه مميزين مالياتي، اعمال تشويقات و تخفيفات مالياتي توسط سازمان در حوزه هاي مختلف با ابراز ماليات واقعي توسط موديان وجود دارد. با استفاده از خروجي نرم افزار مي توان دريافت برخي از متغير هاي روانشناختي نظير رفتار محترمانه و توام با صداقت مميزين مالياتي با موديان سبب مي شود تا موديان در ارائه اطلاعات اقتصادي خود با صداقت برخورد كنند، از اينرو اين روابط تحت عنوان تعاملات اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين اعمال سياست هاي تشويقي و تخفيفي توسط سازمان اثر مثبت و معنا داري در ابراز ماليات واقعي دارد. در مقابل متغير اعمال جرايم توسط سازمان اثر معنا داري در ابراز ماليات واقعي ندارد. بنابراين سازمان به منظور مديريت كارا امور مالياتي، شايسته است در هنگام اتخاذ تصميمات خود تمركز ويژه اي بر سياست هاي تشويقي در مقابل سياست هاي تنبيهي داشته باشد.

كليد واژه : ماليات، فرار مالياتي، اقتصاد رفتاري، الگوي لاجيت

چکيده:

ماليات، فرار مالياتي، اقتصاد رفتاري، الگوي لاجيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود مشهدي احمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.