پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۸ دفاع:
۳۳۱۲ شناسه:
الهه چارلنگ دانشجو:
بررسي تاثير مهارتهاي كليدي بر مدل كسب و كار فردي عنوان فارسي:
Investigating the Effect of Key Skills on Personal Business Model عنوان انگليسي:

تغييرات سريع و گسترده در دانش و تكنولوژي و ظهور اكوسيستم هاي جديد باعث شده است تا سازمان ها و انديشمندان به تحليل و بررسي تآثيرات مختلف آن بر صنايع و كسب و كارها در آينده بپردازند. هم سازمان ها و هم افراد نيازمند آن هستند كه مدل كسب و كار خود را مورد بازبيني قرار دهند و همگام و همراستا با تغييرات جهاني آن را بروزرساني كنند. اگرچه مدل كسب و كارفردي مفهومي نو در حوزه مديريت محسوب مي شود و چندان به آن پرداخته نشده است اما در خصوص مهارت هاي كليدي مورد نياز براي مشاغل آينده مطالعات و بررسي هاي گسترده اي انجام شده است. در اين پژوهش از ده مهارت كليدي كه توسط مؤسسه IFTF به عنوان مهارت كاري آينده معرفي شده اند استفاده شده است كه عبارتند از: مهارت ادراك و منطق، هوش اجتماعي، تفكر بديع و سازگارپذير، قابليت فرافرهنگي، تفكر محاسباتي، سواد رسانه هاي جديد، دانش فرارشته اي، ذهن طراحي، مديريت شناختي و تعامل مجازي.

در مدل كسب و كار فردي منبع كليدي خود فرد است و مهارت ها و توانايي هاي وي بخشي از اين منبع محسوب مي شوند. اما چه مهارت هايي تضمين كننده موفقيت كسب و كار فردي در سال هاي آينده مي باشد؟ اين تحقيق به بررسي تأثيرات مهارت هاي كليدي آينده بر مدل كسب و كار فردي مي پردازد.

كلمات كليدي: مدل كسب و كار فردي، مهارت هاي كليدي

چکيده:

مهارت هاي كليدي، مدل كسب وكار فردي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.