پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۳۱۱ شناسه:
فاطمه محقر دانشجو:
هماهنگي زنجيره تامين چهارسطحي چندكاناله (امني-كانال) براي محصول فصلي تحت تقاضاي تصادفي عنوان فارسي:
coordination in four echelon omni-channel supply chain for seasonal product under stochastic demand عنوان انگليسي:

امروزه در محيط صنعتي رقابتي، جهت توليد بهينه يا تعيين سياست بهينه نگهداري موجودي، لازم است روابط بين اعضاي زنجيره تامين به‌صورت يكپارچه صورت گيرد. در يك سياست كنترل متمركز بايد يك تصميم‌گيرنده واحد ضمن دسترسي به كليه اطلاعات جهت تصميم‌گيري، از اختيار كافي جهت اجراي تصميمات نيز برخوردار باشد؛ در اين‌صورت به جاي افزايش سود تك تك اعضاي زنجيره، سود كل زنجيره حداكثر خواهد شد.

به علاوه در دنياي كسب و كار نقش اينترنت در افزايش فروش روشن شده و اقبال مشتريان از فروش اينترنتي رشد فزاينده داشته است. به همين دليل بسياري از شركت‌ها در كنار كانال‌هاي فروش سنتي، به فروش اينترنتي نيز مي-پردازند. اين تغييرات مرز بين كانال‌هاي فروش فيزيكي و آنلاين را كمرنگ كرده و از اينرو توجه محققين را به يكپارچه‌سازي كانال‌هاي خرده‌فروشي سنتي و آنلاين جلب كرده و رويكرد جديدي به يكپارچه‌سازي كانال‌ها به نام خرده‌فروشي چندكاناله يكپارچه بوجود آورده است. در ايران نيز شركت‌هايي نظير برندهاي تن تاك و آگرين به صورت چندكاناله يكپارچه فعاليت مي‌كنند. بنابراين توجه به هماهنگي و يكپارچه‌سازي روابط بين اعضاي زنجيره از يك سو و يكپارچه‌سازي كانال‌هاي فروش از سوي ديگر باعث رسيدن به سود و سياست بهينه نگهداري موجودي در زنجيره تامين چندكاناله يكپارچه خواهد شد.

بنابراين در اين پژوهش ايجاد هماهنگي در يك زنجيره تامين چهارسطحي (شامل يك تامين كننده، يك توليدكننده، يك توزيع كننده و يك نمايندگي فروش) با سه كانال فروش (سنتي، اينترنتي و تلويزيوني به واسطه پخش تبليغات) به صورت چندكاناله يكپارچه براي محصول فصلي (كفش) تحت تقاضاي تصادفي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس دو زيرمسئله تعريف شده است. در هر دو زيرمسئله اعضاي تصميم‌گيرنده، نمايندگي فروش و توزيع‌كننده هستند كه در خصوص مقدار سفارش بهينه تصميم‌گيري مي‌نمايند. در هر يك از زيرمسئله‌ها ابتدا مدلسازي رياضي مسئله در حالت‌هاي تصميم گيري غيرمتمركز و متمركز انجام شده است و پس از تعيين مقادير بهينه متغيرهاي تصميم‌گيري، قرارداد قابل استفاده جهت ايجاد هماهنگي في مابين اعضاي زنجيره تامين، تعيين شده و مدل رياضي مسئله بر اساس قرارداد منتخب نوشته شده و حدود قابل قبول پارامترهاي تنظيم‌كننده هماهنگي تعيين شده‌اند. در پايان جهت بررسي نتايج بدست آمده، هر دو زيرمسئله با استفاده از داده‌هاي واقعي كه از شركت مورد مطالعه دريافت شده‌اند، مورد تست و ارزيابي عددي قرار گرفته‌اند و همچنين تحليل حساسيت بر روي پارامترهاي موثر بر سود اعضا و كل زنجيره تامين انجام شده است.

نتايج عددي نشان دادند كه در زيرمسئله اول قراردادهاي تسهيم درآمد و تركيبي تخفيف مقداري كلي در پايين‌دست (بين نمايندگي فروش و توزيع كننده) و اعتباري در بالادست (بين توزيع كننده و توليدكننده) هر دو قادر به ايجاد هماهنگي في مابين اعضاي زنجيره تامين مي‌باشند و در زيرمسئله دوم قرارداد تركيبي تخفيف مقداري كلي در پايين-دست (بين نمايندگي فروش و توزيع‌كننده) و اعتباري در بالادست (بين توزيع‌كننده و توليدكننده) توانايي ايجاد هماهنگي بين اعضاي زنجيره تامين را دارد.

چکيده:

زنجيره تامين چند سطحي، خرده فروشي چندكاناله يكپارچه، تقاضاي تصادفي، هماهنگي زنجيره تامين، قرارداد تسهيم درآمد، قرارداد تاخير در پرداخت، قرارداد تخفيف مقداري كلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
دکتر فريبرز جولاي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مديريت صنعتي

/

مدلسازي زنجيره تامين چهار سطحي چند كاناله يكپارچه براي محصول فصلي تحت تقاضاي تصادفي

فاطمه محقر، دكتر فريبرز جولاي، دكتر جعفر حيدري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.