پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۳۰۹ شناسه:
زهرا خوانساري دانشجو:
پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از يادگيري عميق، مطالعات موردي شركت‌هاي گروه خودرو و گروه استخراج كانه‌هاي فلزي عنوان فارسي:
Predicting Stock Price Growth Using Within Group Price History عنوان انگليسي:

بازار سهام يكي از جذاب‌ترين و چالش‌برانگيزترين بازارها براي سرمايه‌گذاران مالي در سراسر جهان است. نااطميناني‌هاي موجود در اين بازار يكي از مهمترين موانع براي ورود اكثر سرمايه‌گذاران است. در ادبيات بازارهاي مالي تلاش‌هاي گسترده‌اي براي پيش‌بيني قيمت سهام صورت گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از سه روش اصلي اتورگسيو ميانگين متحرك (ARMA) شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (ANN)و شبكه‌هاي بازگشتي از نوع حافظه طولاني-كوتاه مدت به پيش‌بيني دو گروه كانه‌هاي فلزي و گروه خودرو پرداخته شد. در اين پژوهش داده‌هاي ۷ شركت از گروه كانه‌هاي فلزي و ۱۳ شركت از گروه خودرو از مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۸ استفاده شد و معيارهاي R2 وRMSE براي همه مدل‌ها استفاده شد. علاوه بر اين به صورت مجزا قدرت پيش‌بيني مدل شبكه‌هاي عصبي با افزايش داده‌هاي ساير شركت‌هاي همگروه ارزيابي شد. نتايج نشان مي‌دهد كه مدل LSTM بيشترين قدرت را در پيش‌بيني قيمت سهام دارد، همچنين از نتايج مهم ديگر اين تحقيق توجه به اين نكته است كه افزايش پارامتر‌هاي مدل در صورتي كه قدرت توضيح دهندگي كافي نداشته باشند مي‌تواند اثر زيادي در كاهش دقت پيش‌بيني مدل‌ها داشته باشد.

چکيده:

پيش‌بيني- يادگيري عميق- شبكه عصبي- بازار سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرزاد بهرامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.