پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۳۰۸ شناسه:
سمانه نورافكن دانشجو:
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار عنوان فارسي:
Investigating persistence of mutual funds' performance in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

يكي از دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران هنگام گزينش صندوق هاي سرمايه گذاري اين است كه آيا مي توانند عملكرد آتي را بر مبناي عملكرد گذشته به درستي پيش بيني كنند و در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري به عملكرد گذشته اتكا كنند يا خير. پاسخ گويي به اين سوال مي تواند از طريق بررسي ثبات عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ادوار متوالي محقق گردد. در همين راستا در تحقيق حاضر به بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار پرداخته شده است. براي اين منظور از داده هاي 32 صندوق سرمايه گذاري مشترك فعال در بازار سهام براي دوره زماني اول فروردين 1392 تا آخر اسفند 1396 به صورت ماهانه استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از روش هاي اقتصاد سنجي ARDL و رگرسيون چند گانه استفاده شده است. كليه تجزيه و تحليل ها با نرم افزار Eviews10 انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به يكديگر از ثبات برخوردار بوده است و هم چنين ثبات عملكردي صندوق هاي برنده بيش تر از صندوق هاي بازنده مي باشد.

چکيده:

صندوق سرمايه گذاري مشترك ، عملكرد، ثبات ، ثبات عملكرد، بورس اوراق بهادار تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.