پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۸/۱۸ دفاع:
۳۳۰۴ شناسه:
ابوالفضل رحماني دانشجو:
مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر بر درد،كنترل حركت،عملكرد و انعطاف پذيري اندام تحتاني مردان مبتلا به كمردرد داراي اختلال كنترل حركتي كمر عنوان فارسي:
Comparison of the effect and the durability of Lumbar stabilization exercises and Global Postural Re-education exercises on pain, movement control , functional and lower extremity flexibility in men with lumbar movement control dysfunction عنوان انگليسي:

بازآموزي يكپارچه پوسچر، شيوه تمريني جديدي براي درمان اختلالات اسكلتي عضلاني از جمله كمردرد محسوب مي شود. با اينكه اين شيوه به طور گسترده در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در برتري آن نسبت به شيوه هاي تمريني رايج ترديد وجود دارد و تحقيقات محدودي از نظر تئوري و باليني از اين شيوه تمريني حمايت مي كنند. لذا هدف از تحقيق حاضر مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر بر درد،كنترل حركت،عملكرد و انعطاف پذيري اندام تحتاني مردان مبتلا به كمردرد داراي اختلال كنترل حركتي كمر مي باشد.

روش تحقيق: شركت كنندگان اين تحقيق 46 مرد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي داراي اختلال كنترل حركت كمر بودند كه بر اساس معيارهاي ورود و خروج وارد تحقيق شده و به صورت تصادفي در سه گروه تمرينات ثباتي كمر، تمرينات بازآموزي يكپارچه پوسچر و گروه كنترل تقسيم بندي شدند. مقياس بصري درد، آزمون هاي بررسي كنترل حركت، پرسشنامه رولاند-موريس و گونيامتر به ترتيب براي ارزيابي شاخص هاي درد،كنترل حركت، ناتواني جسمي و انعطاف پذيري عضلات منتخب ران و از آزمون هاي تعادل ايستا و پويا، پرش در مسافت، زمان پرش در مسافت شش متر و پرسشنامه مقياس عملكرد اندام تحتاني براي سنجش عملكرد اندام تحتاني در پيش آزمون، پس آزمون و آزمون ماندگاري)پس از چهار هفته بي تمريني( استفاده شد. هريك از گروه هاي تمريني، تمرينات مربوط به خود را طي 18 جلسه و در طول 6 هفته انجام دادند. آزمودني هاي گروه كنترل نيز هيچ گونه فعاليت ورزشي خاصي را انجام ندادند. از روش هاي آماري تحليل واريانس با اندازه هاي تكراري براي مقايسه درون گروهي و آزمون تحليل كواريانس براي مقايسه بين گروهي متغيرها و آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه زوج ها استفاده شد.

نتايج: نتايج تحقيق نشان داد اجراي هر دو پروتكل تمريني موجب بهبود شاخص هاي درد، كنترل حركت كمر، ناتواني جسمي، انعطاف پذيري برخي از عضلات ران و عملكرد اندام تحتاني در مرحله پس آزمون شد. در حالي كه در مرحله پيش آزمون، هيچ يك از متغيرهاي مورد بررسي در بين سه گروه تفاوت هاي معني داري با يكديگر نداشتند. بررسي نتايج آزمون ماندگاري حاكي از باقي ماندن اثرات تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر پس از 4 هفته بي تمريني است.

نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاكي از اين است كه تمرينات بازآموزي يكپارچه پوسچر نسبت به تمرينات ثباتي كمر در بهبود شاخص هاي ناتواني جسمي، كنترل حركت، انعطاف پذيري عضله همسترينگ و عملكرد اندام تحتاني مردان داراي اختلال كنترل حركت كمر از اندازه اثر بالاتري برخوردار بود. از طرفي ماندگاري اثر تمرينات احتمالا ناشي از تغييرات ماندگار در دقت اطلاعات ارسالي در بافت هاي سيستم عصبي و ايجاد پلاستي سيتي عصبي باشد. بنابراين مي توان تمرينات بازآموزي پوسچر را به عنوان راهكاري مناسب براي درمان كمردرد مزمن غيراختصاصي معرفي كرد و پيشنهاد نمود كه از اين شيوه تمريني براي اصلاح اختلال كنترل حركت كمر استفاده گردد.

چکيده:

كمردرد مزمن غيراختصاصي - اختلال كنترل حركتي- تمرينات ثباتي كمر- تمرينات بازآموزي يكپارچه پوسچر- عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
دکتر فواد صيدي استاد راهنماي دوم:
دکتر يوسف مقدس تبريزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

International Journal of Basic Science In Medicine (IJBSM

/

Comparison of the effect and durability of Lumbar Stabilization and Global Postural Reeducation exercises on movement control, pain and disability in men with lumbar movement control dysfunction

Abolfazl Rahmani , Hooman Minoonejad , Foad Seidi , Yousef Moghdas Tabrizi

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.