پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۰۱ شناسه:
صديقه كردزنگنه دانشجو:
تاثيرات انواع تسك و ميزان درگيري ذهني بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات در ميان زبان آموزان جوان زبان انگليسي عنوان فارسي:
The Effects of Task Type and Involvement Index on L2 Incidental Vocabulary Acquisition among Young EFL Learners عنوان انگليسي:

امروزه بسياري از اساتيد و زبان آموزان در بخش يادگيري لغات هم عقيده هستند كه يادگيري لغت يكي از اساسي ترين عوامل تسلط بر زبان دوم است. يكي از مهم ترين و اصلي ترين فرضيه ها در مورد نقش لغت و چگونگي يادگيري آن فرضيه ميزان درگيري است كه لو فر و هالشتاين در سال 2001 پيشنهاد دادند. بر طبق اين فرضيه، ميزان يادگيري لغات متناسب با ميزان درگيري ذهني مي باشد. بنابراين ميزان درگيري عامل تعيين كننده ميزان يادگيري و نگهداري واژه ها مي باشد. با بررسي اين فرضيه و مطالعات انجام شده بر اساس آن نكته اي كه مورد توجه قرار ميگيرد در مورد بررسي تأثير تسكهاي مختلف با ميزان درگيري مشابه بر طبق يادگيري اتفاقي لغات در ميان زبان آموزان جوان است كه مطالعه چنداني روي آن صورت نگرفته و اين دليلي بر انجام مطالعه كنوني است كه براي تحقق اين امر از آزمون دو مرحله اي و تسكهاي مختلف بر مبناي اصلي پژوهش استفاده خواهد شد.

چکيده:

تسكهاي مختلف ميزان درگيري -يادگيري لغات زبان دوم - زبان آموزان جوان - يادگيري اتفاقي لغات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد علوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.