پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۹۲ شناسه:
شميمه حجت پناه دانشجو:
تاثير تماشاي كارتون هاي انگليسي بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات و نگرش زبان آموزان جوان ايراني عنوان فارسي:
The Impact of Watching English Cartoons on Iranian Young Learners’ Incidental Vocabulary Learning and Attitudes عنوان انگليسي:

يادگيري لغت هميشه به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در آموزش هر زباني مورد توجه بوده است.از طرفي، طبق پژوهش هاي انجام شده بيشترين يادگيري لغات به صورت اتفاقي و بدون برنامه ريزي صورت ميپذيرد و با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و نقش انكار ناپذير يادگيري به وسيله كامپيوتر ها و رسانه ،در اين پژوهش تلاش ميشود كه تاثير تماشاي كارتون هاي انگليسي بر ياادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات مورد ارزيابي قرار گيرد و همينطور نگرش زبان آموزان جوان ايراني نسبت به استفاده از كارتون براي يادگيري لغات بررسي گردد.براي تحقق اين امر،از آزمون هاي دو مرحله و پرسشنامه طراحي شده بر مبناي هدف اصلي تحقيق استفاده خواهد شد.

چکيده:

دانش لغات،يادگيري اتفاقي و بدون برنامه ريزي لغات، يادگيري به كمك كامپيوتر، نگرش ها، زبان آموزان جوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا دشتستاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين كرمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.