پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۲۹۱ شناسه:
حنانه حاجي ولي زاده شبستري دانشجو:
بررسي تاثير «سيستم مالي» بر «توانايي نوآوري» با تأكيد بر الگوي رقابت پذيري جهاني عنوان فارسي:
Surveying the effect of financial system on the ability of innovation emphasizing the Global Competitiveness Model عنوان انگليسي:

در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سيستم مالي با توانايي نوآوري در فضاي رقابت پذيري جهاني ميپردازيم كه در آن ركن سيستم مالي متغير مستقل و توانايي نوآوري متغير وابسته است. تحليل داده ها توسط روش همبستگي متعارف و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت خواهد گرفت.

جامعه آماري اين تحقيق شامل 140 كشوري است كه داده هاي رقابت پذيري ملي براي آنها در گزارش سال 2018 تهيه شده است.

چکيده:

رقابت پذيري/سيستم مالي / توانايي نوآوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن ابراهيمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عسگر نوربخش استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.