پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۹۰ شناسه:
پونه همراهي دانشجو:
ارائه مدل تصميم گيري براي ارزيابي و اولويت بندي فرآيند هاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند ها (مطالعه موردي) عنوان فارسي:
A decision model for evaluation and prioritizing human resource processes based on processes classification framework (case study) عنوان انگليسي:

سازمان‌ ها بدون وجود نيروي انساني نه‌ تنها مفهومي‌ ندارند، بلكه اداره آن ها نيز ميسر نخواهد بود. حتي با ورود فناوري ‌هاي جديد به سازمان‌ ها و تبديل آن ‌ها به توده‌اي از تجهيزات و دستگاه‌ ها، هم ‌چنان نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، كاملاً مشهود است. توسعه و مديريت سرمايه انساني از لحاظ تأثير بر عملكرد سازماني بسيار قابل اهميت است و جهت بهبود مستمر آن در سازمان لازم است ابتدا، عملكرد آن ارزيابي شود و فرآيندهاي قابل بهبود، به دليل كمبود منابع از حيث نيروي انساني، زماني و تجهيزاتي اولويت بندي شوند.

هدف اين پژوهش، ارائه مدل تصميم‌گيري براي ارزيابي و اولويت ‌بندي فرآيندهاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه ‌بندي فرآيندها مي باشد. در راستاي همين موضوع به شناسايي فرآيندهاي موجود و تطبيق فرآيندها با مدل مرجع APQC و هم چنين محاسبه درصد تطابق فرآيندهاي منابع انساني سازمان پرداخته مي شود و ارزيابي عملكرد فرآيندهاي مديريت منابع انساني طبق شاخص هاي كليدي عملكرد چارچوب طبقه بندي فرآيندهاي APQC كه بر اساس طيف ليكرت امتياز دهي شده اند پرداخته شده و هم چنين در نهايت فرآيندها با ميانگين امتيازات فازي شاخص هاي مربوطه اندازه گيري شده است.

سپس تعيين وضعيت اهميت فرآيندهاي واحد منابع انساني سازمان از نظر جامعه آماري درگير در هر فرآيند و تعيين امتياز براي فرآيند از بازه يك تا پنج مورد بررسي قرار گرفته شده است و در نهايت اولويت بندي فرآيندهاي مذكور با تكنيك تحليل اهميت عملكرد پرداخته مي شود. اين پژوهش از نوع كاربردي مي باشد و جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان واحد منابع انساني سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مي باشند، تحقيق توصيفي است و ويژگي هاي جامعه مورد مطالعه از طريق روش پيمايشي ارزيابي مي گردد. ابزار جمع آوري داده ها روش كتابخانه و مصاحبه مي باشد. تعداد جامعه آماري 30 نفر برآورد شده است و به صورت فرد به فرد با هر 30 نفر از واحد منابع انساني مصاحبه به عمل آمده است و در راستاي مصاحبه به عمل آمده ليست فرآيندهاي وضع موجود كه 30 فرآيند مي باشد، استخراج گرديده شد

نتايج حاكي از آن است كه برخي از فرآيندها به عنوان فرآيندهاي اولويت دار براي بهبود بدين شرح مي باشد: طراحي نمودار سازماني، تدوين شرح وظايف، چينش منابع انساني، تغيير پست سازماني و ارتقاء افراد، تدوين و بازنگري و كدينگ كليه مستندات واحد منابع انساني

واژه هاي كليدي : توسعه و مديريت منابع انساني، فرآيند، ارزيابي عملكرد، چارچوب طبقه بندي فرآيندها، تحليل اهميت عملكرد، اولويت بندي فرآيندها

چکيده:

توسعه و مديريت منابع انساني، فرآيند، ارزيابي عملكرد، چارچوب طبقه بندي فرآيندها، تحليل اهميت عملكرد، اولويت بندي فرآيندها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.