پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۲۸۹ شناسه:
پويا كيائي دانشجو:
ارائه مدلي به منظور زمانبندي پرستاران، مسيريابي و موجودي استوار براي خدمات سلامت در منزل بيماران دياليزي عنوان فارسي:
A robust model for scheduling the nurses, routing and inventory for Dialysis patients' healthcare عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت بحث بهداشت و درمان از ابزار هاي متعددي به منظور برنامه ريزي از جمله مدل هاي تحقيق در عمليات استفاده گرديده است. به مجموعه ي فعاليت هاي ويزيت بيماران، ارائه خدمات درماني و مراقبت از بيماران در منزل، مراقبت بهداشتي خانگي گفته مي شود. با بهينه سازي ارائه ي خدمات بهداشتي و درماني خانگي، مي توان مزاياي فراواني را نصيب بيماران و همچنين سيستم بهداشتي و درماني نمود.

با توجه به اين كه بهبود برنامه ريزي ها تاثير قابل توجهي بر روي موفقيت طرح هاي مراقبت خانگي دارد، لازم است تا تحقيقات در زمينه ي برنامه ريزي و مديريت در بخش مراقبت هاي بهداشتي خانگي مورد توجه جدي قرار گيرد. يكي از مهم ترين دسته از بيماران نيازمند مراقبت هاي بهداشتي خانگي، بيماران دياليزي مي باشند. دياليز فرآيندي است كه در آن كليه ي وظائف كليه يعني پاك سازي مواد زائد از خون، حذف مايع اضافي بدن و كنترل مواد شيميائي بدن توسط يك صافي انجام مي شود. در دياليز خوني (همودياليز)، صافي يك فيلتر خارجي در دستگاه دياليز است و در دياليز صفاقي از پرده اي از درون بدن خود بيمار به نام پرده ي صفاق به عنوان صافي استفاده مي شود.

در اين تحقيق به دنبال ارائه ي مدلي براي زمان بندي پرستاران، مسيريابي و موجودي براي خدمات سلامت در منزل بيماران دياليز از نوع صفاقي هستيم. با برنامه ريزي مناسبي كه در اين تحقيق با استفاده از مدل سازي رياضي و الگوريتم هاي فرا ابتكاري SA، گرگ خاكستري و تركيب اين دو روش كه روي مدل انجام شد كه در آخر نتيجه آن باتوجه به مطالعه موردي انجام شده باعث افزايش سود سيستم شد. و در آخر اين جايگزيني همودياليز با دياليز صفاقي به صورت بهينه موجب آسايش و رفاه بيماران و كاهش هزينه هاي بخش بهداشت و درمان مي شود.

چکيده:

بهينه سازي، سلامت،خدمات سلامت در منزل، مسيريابي،برنامه ريزي، دياليز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.