پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۸۵ شناسه:
جعفر طالع پيله رود دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران عنوان فارسي:
Investigating factors affecting the work culture among employees of Iran Export Development Bank عنوان انگليسي:

در توسعه و پيشرفت جوامع، كار و نحوه انجام آن عاملي كليدي و غيرقابل انكار است، هنجارها و فرهنگ كار نيز بر نحوه انجام كار تاثير اساسي دارند، بنابراين مورد توجه قرار دادن آنها از اولويتهاي هر جامعه خواهان توسعه است. از اين رو پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران مي پردازد، روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش است. جامعه آماري كليه كاركنان شاغل بانك هستند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده، حداقل نمونه 283 نفر تعيين گرديده است. ابزار تحقيق پرسشنامه است و براي تعيين اعتبار سازه در گويه‌ها و متغيرها از تكنيك تحليل عاملي و براي تعيين پايايي آنها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده، همچنين براي تعيين رابطه بين متغيرهاي زمينه‌اي و مستقل با متغير وابسته فرهنگ كار نيز از ضريب همبستگي، رگرسيون و تحليل مسير استفاده شده است. نتايج توصيفي پژوهش بيانگر آن است كه ميانگين فرهنگ كار در سطح متوسط رو به بالا است. نتايج تحليلي نيز ارتباط مثبت بين متغيرهاي روابط انساني، طبقه فرهنگي و اقتصادي خانوادگي (دو بعد از ابعاد متغير سرمايه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي)، نگرش ارزشي به كار، مديريت مشاركتي، نوع شغل، سن و تحصيلات فرد، همچنين رابطه منفي متغير بيگانگي از كار با متغير وابسته فرهنگ كار را نشان مي‌دهد. اين متغيرها در مجموع 8/53 درصد از واريانس كل متغير فرهنگ كار را تبيين مي كنند. متغير جنسيت در اين پژوهش رابطه معني‌داري با فرهنگ كار ندارد، ليكن متغيرهاي رضايت‌مندي شغلي، عدالت سازماني و نظام بوروكراتيك عليرغم رابطه مثبت و معني‌دار با فرهنگ كار، به علت همبستگي بالا با ساير متغيرهاي مستقل به ويژه متغيرهاي بيگانگي از كار و مديريت مشاركتي در مدل نهايي تبيين حضور نداشتند.

چکيده:

فرهنگ كار، سرمايه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، نگرش به كار(ارزشي/ابزاري)، بيگانگي با كار، نظام بوروكراتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يونس نوربخش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عبدالحسين كلانتري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.