پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۲۸۳ شناسه:
سيده ليلا نصيري پوركماچالي دانشجو:
بررسي رابطه مديريت دانش و عملكرد كاركنان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران عنوان فارسي:
the realationship between Knowledge Management and staffs Performance in educational districts of Tehran عنوان انگليسي:

كسب تجربه و بدست آوردن دانش در دسترس است. در اين شرايط سازمانها بر اساس ميزان دانش خود با يكديگر به رقابت مي پردازند، در صورتي كه محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پيچيده تر شده و سهم اطلاعات در آنها افزايش مي‌يابد. در اين ميان مديريت دانش با در اختيار داشتن ابزارهاي لازم، فرصت مناسبي را براي ايجاد بهبود در عملكرد سازمان و همچنين مزاياي رقابتي ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر انعطاف پذيري و عكس العمل سريع در برابر شرايط متغير محيطي، استفاده بهتر از منابع انساني و دانش موجود نزد آنها و همچنين اتخاذ تصميمات بهتر، دستاوردهاي مديريت دانش براي سازمانهاي امروزي است و برخورد هوشمندانه با منابع دانش، خود عامل مؤثر و مهمي در موفقيت سازمان‌ها بشمار مي رود. با اين قسم نگرش مديريت دانش با تاكيد بر اهميت انسانها، رفتار و فرهنگ كاري آنها، آغاز شده و چارچوب معماري آن از دو بعد اجتماعي و فني تشكيل مي‌شود. نكته اساسي اين است كه توليد و انتشار دانش، حاصل تعامل انسانها در حين كار است. ايده‌ها ممكن است در ذهن افراد شكل گيرد، اما اساسي‌ترين واحد توليد دانش در يك شركت، تيم‌ها و واحدهاي كاري هستند (نوروزيان، 1386؛ وظيفه‌دوست و ديگران، 1393).

عملكرد سازماني مفهوم گسترده‌اي است كه آن‌چه را شركت توليد مي‌كند، و نيز حوزه‌هايي را كه با آن‌ها در تعامل است در بر مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر عملكرد سازماني به چگونگي انجام ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي سازماني و نتايج حاصل از انجام آن اطلاق مي‌شود (حقيقي و ديگران، 2011؛ صفرزاده و ديگران، 1391). همواره در اكثر سازمان‌ها مديران و رهبران سازماني در پي ارتقاء و بهبود عملكرد سازمان‌هاي خود هستند. عملكرد سازمان تركيب گسترده‌اي هم از دريافتي‌هاي غير ملموس مثل افزايش دانش سازماني و هم دريافتي‌هاي ملموس مثل نتايج اقتصادي و مالي است. مدل‌هاي گوناگوني تلاش كرده‌اند عملكرد سازماني را معرفي و ارزيابي كنند. علاقه سازمان-ها به مديريت دانش به خاطر تاثير مثبت آن بر نتايج و سودآوري است. همچنين شواهدي وجود دارد كه شركت با قابليت مديريت دانش نوآوري و عملكرد بيشتري دارد (صفرزاده و ديگران، 1391). در حقيقت تاثير دانش از طريق ايجاد تفكرات جديد در توليد و نوآوري‌هاي عمومي است. دانش براي سازمان به تنهايي منبع مهمي نيست بلكه دانش براي عمل و بهبود عملكرد مهم است. به اين ترتيب در قلب مديريت دانش بايد بهبود عملكرد را جستجو كرد.

روش اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. بر اساس ارتباط بين متغيرها نيز از نوع همبستگي بوده و از نظر روش جمع‌آوري داده‌ها از نوع پژوهش‌هاي مقطعي است. همچنين اين تحقيق بر اساس هدفي كه دارد از نوع پژوهش‌هاي كاربردي است.جامعه آماري اين مطالعه مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي است و حجم نمونه پس از انجام مطالعه اوليه و تعيين پايايي و روايي پرسشنامه با استفاده از واريانس نمونه اوليه از طريق فرمول كوكران محاسبه مي‌شود.در اين تحقيق پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ اندازه‌گيري مي‌شود. از آمار توصيفي براي توصيف متغيرها و به منظور آزمون فرضيه‌ها از تحليل عاملي و معادلات ساختاري استفاده خواهد شد.

چکيده:

مديريت دانش،عملكرد ،آموزش و پرورش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميترا عزتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كيوان صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.