پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۲۸۲ شناسه:
صديقه بني مصطفي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي در سازمان گلديران عنوان فارسي:
Evaluation of internal efficiency of secondary schools in pakdasht county عنوان انگليسي:

از آنجا كه مهمترين منبع حركت در هر سازماني براي گذر از تغييرات، منابع انساني هر سازمان مي باشد،مسلماً حركت در مسير اهداف سازمان در سايه ي رضايت و خرسندي نيروي انساني صورت مي گيرد.پژوهش حاضر با هدف شناسايي و كشف عوامل مرتبط با رضايت شغلي در سازمان گلديران انجام شده است. روش تحقيق مـورد استفاده در اين مطالعه: روش تحقيق كيفي و ابزار جمع آوري اطلاعات شامل مصاحبه و مطالعـه اسناد و مدارك مرتبط بوده است. در اين تحقيق جامعه آماري شامل،مديران و سرپرستان و همچنين كاركنان فروشگاه هاي زنجيره اي گلديران مي باشند كه در سال 1398 مشغول به كار بوده اند. براي اين منظور ابتدا حجم نمونه مشخص گرديده و سپس از طرق نمونه گيري خوشه اي ابتدا چند منطقه و سپس چند فروشگاه انتخاب شده اند. از آنجا كه رويكرد تحقيق ،كيفي است و تجقيق به روش مصاحبه انجام مي گيرد و محدوديتي براي مصاحبه لحاظ نمي شود، پس از انجام 15 مصاحبه به مرحله ي اشباع رسيده و مصاحبه با كاركنان خاتمه يافته است.روش تجزيه و تحليل داده ها كيفي بوده و داده هـاي ايـن پـژوهش در قالـب كدگـذاري بـاز و محوري تحليل شده است. در اين روش تحليل پس از استخراج داده هاي خـام مفـاهيم، سـپس مقولات استخراج شده اند. نتايج حاصل از اين پژوهش ،كار،پرداخت ها،سرپرستي،پيشرفت،عوامل انگيزشي،ويژگي هاي فردي،سازماني،امكانات عوامل تعيين كننده رضايت شغلي در بين كاركنان سازمان گلديران مي باشد.

چکيده:

رضايت شغلي،منابع انساني،شركت گلديران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميترا عزتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر صمد برزويان شيروان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.