پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۸۰ شناسه:
فائزه كاظمي دانشجو:
شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي (مطالعه موردي: سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) عنوان فارسي:
Identifying and Analyzing Human Resource Processes and Providing Solutions for Improving and Reengineering (Case Study: Islamic Revolution Mostazafan Foundation) عنوان انگليسي:

سازمان ها بدون وجود نيروي انساني نه‌ تنها مفهومي‌ ندارند، بلكه اداره آنها نيز ميسر نخواهد بود. حتي با ورود فناوريهاي جديد به سازمانها و تبديل آنها به توده‌اي از تجهيزات و دستگاهها، همچنان نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، كاملاً مشهود است. بنابراين منابع انساني ارزشمندترين منبع سازمانهاي امروزي به شمار مي‌آيند. چرا كه به تصميمات سازماني شكل داده و باعث حل شدن مسايل و مشكلات سازمان و عينيت بخشيدن به بهره‌وري مي شوند. بهبود و افزايش مستمر بهره‌وري سازمان، مستلزم رشد و بهره‌وري كاركنان و تقويت نيروي انگيزش آنان مي‌باشد. از اين رو هدف اصلي اين تحقيق مستندسازي فرآيندهاي جاري واحد منابع انساني سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي آن ها جهت طراحي فرآيندهاي مطلوب مي باشد.

اين پژوهش از نوع كاربردي مي باشد و جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان واحد منابع انساني سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مي باشند كه طبق اطلاعات به دست آمده برابر 30 نفر هستند. روش اين تحقيق از آن جهت كه به تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني در شرايط موجود سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مي پردازد، تحقيق توصيفي مي باشد و ويژگي هاي جامعه مورد مطالعه از طريق روش پيمايشي ارزيابي مي گردد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات اين تحقيق، از خطاهاي نرم افزاري ويزيو و رفع آن ها، چك و تاييد با مديران و روساي ادارات واحد منابع انساني سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، انطباق فرآيندهاي سازمان با مدل هاي مرجع و استانداردها، ارزيابي اهميت عملكرد، ماتريس ريسي و جهت تجزيه و تحليل مشكلات و راهكارها از نمودار پيك استفاده شده است.

ابتدا در اين پژوهش با توجه به شرح وظايف و با روش مصاحبه هر يك از فرآيندهاي منابع انساني سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مشخص و تعداد 30 فرآيند شناسايي و براي آن ها شناسنامه فرآيندي تهيه گرديد و با مدل هاي مرجع و استانداردها مقايسه فرآيندهاي مغفول مانده استخراج و شناسنامه مطلوب براي آن ها تهيه گرديد و در نتيجه مشكلات و راهكارهاي فرآيندهاي واحد منابع انساني مشخص و اولويت بندي گرديد تا به مديران منابع انساني در خصوص تصميم گيري درباره بهبود فرآيندها و تهيه برنامه هاي بازمهندسي كمك كند و فرآيندهاي مطلوب تهيه گردد.

واژگان كليدي: مديريت فرآيند، فرآيندهاي منابع انساني، بهبود فرآيند، بازمهندسي فرآيند

چکيده:

مديريت فرآيند، فرآيندهاي منابع انساني، بهبود فرآيند، بازمهندسي فرآيند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.