پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۲۷۶ شناسه:
محمدامير تمدن دانشجو:
بررسي تاثير خصوصيات تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان عنوان فارسي:
studying the impact of social networks advertisement characteristics on consumer's purchasing intentions عنوان انگليسي:

امروزه شبكه هاي اجتماعي در زندگي افراد جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند. سازمانهاي تجاري نيز با استفاده از اين ابزار مي توانند رفتارهاي خريد مصرف كنندگان را تحت تأثير قرار دهند. اگر تبليغاتي كه از طريق شبكه هاي اجتماعي صورت مي گيرد، به گونه اي اثربخش طراحي و اجرا شود، مي تواند منجر به خريد و حفظ وفاداري مشتريان به سازمان گردد. با ذكر اين مقدمه مي توان گفت مسأله اصلي تحقيق و موضوعي كه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد بررسي عوامل مرتبط با تبليغات از طريق شبكه هاي اجتماعي و سنجش ميزان اثرگذاري اين عوامل بر قصد خريد مصرف كنندگان است.

چکيده:

رسانه هاي اجتماعي - تبليغات رسانه هاي اجتماعي - قصد خريد - عملكرد مورد انتظار - انگيزه لذت جويانه - تعاملي بودن - اطلاعاتي بودن - ارتباط ادراك شدهش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر داتيس خواجه ئيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر صادق سپندارند استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.