پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۷۳ شناسه:
شيدا شاهراه نجيب دانشجو:
تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري بر تنظيم هيجانات و سازگاري اجتماعي كودكان داراي مشكلات هيجاني-رفتاري عنوان فارسي:
The Effect of Cognitive-Behavioral Play Therapy on Emotion Regulation and Social Adjustment of Children with Emotional-Behavioral Problems عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي بازي درماني شناختي-رفتاري بر تنظيم هيجانات و سازگاري اجتماعي كودكان داراي مشكلات هيجاني -رفتاري است. نمونه آماري پژوهش شامل 30 كودك پسر مقطع ابتدايي در رده سني 7 تا 11 سال و مبتلا به مشكلات هيجاني-رفتاري است كه از طريق اجراي سياهه رفتاري كودك آخنباخ (CBCL) و فرم گزارش معلم(TRF) غربال و شناسايي خواهند شد. اين نمونه آماري با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار مي‌گيرد. براي گروه آزمايش 12جلسه، به مدت دوبار درهفته جلسات بازي‌درماني شناختي-رفتاري اجرا مي‌شود و براي تمامي آزمودني‌ها در جلسات پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري (يك ماه بعد از اتمام مداخله) پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا و مقياس تنظيم هيجاني گارنفسكي اجرا مي‌شود. به منظور تحليل داده‌ها از روش تحليل كوواريانس و اندازه گيري مكرر استفاده مي‌شود .

چکيده:

بازي درماني شناختي-رفتاري، سازگاري اجتماعي، تنظيم هيجاني، مشكلات هيجاني-رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سوگند قاسم زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر ارجمندنيا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.