پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۶۴ شناسه:
مهدي صديقي اقدمي دانشجو:
تبيين ابعاد توسعه شهرهاي جديد دوستدار محيط زيست و ارائه برنامه راهبردي (مطالعه موردي:شهر جديد پرديس) عنوان فارسي:
Explaining the Dimensions of the Development of New Environmentally Friendly Cities and Presenting a Strategic Plan (Case Study: New Town of Pardis) عنوان انگليسي:

از پيامدها و مشكلات صنعتي شدن شهرهاي امروزي و رشد روز افزون جمعيت كلانشهري، افزايش هزينه هاي زيرساخت و خدمات شهري، افزايش فاصله شفرهاي درون شهري، افزايش مصرف انرژي و سوخت، تغيير كاربري اراضي زمين هاي مرغوب شهري، آلودگي هاي هوا و آب مي باشد. اين محدوديت ها موانعي در برابر دستيابي شهر به توسعه پايدار شهري است. بنابراين در جهت حل مشكلات كر شده در شهرهاي بزرگ، برنامه ريزي شهرهاي جديد صورت گرفت تا ابزاري براي ساماندهي و تعادل كالبدي و جمعيتي كلانشهرها و توزيع مناسب خدمات و امكانات و اسكان پايدار باشد. برنامه ريزي و طراحي شهرهاي جديد بدون در نظر داشتن ابعاد زيست محيطي مي تواند آثار جبران ناپذيري در محيط طبيعي به دنبال داشته باشد. در رشد و گسترش شهرجديد پرديس از يكسو قابليت هاي زيست محيطي كمتر در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر رشد افسار گسيخته و گسترش افقي شهر محيط زيست طبيعي را در معرض مشكلات عديده اي قرار داده است.

در مطالعه حاضر توجه به ابعاد زيست محيطي در برنامه ريزي شهرهاي جديد با رويكرد اكولوژيك بررسي و در ابتدا به مفهوم، اصول و ابعاد مختلف شهر اكولوژيك (شهر دوستدار محيط زيست) پرداخته شده است. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه اهميت مسائل شهر پرديس به ترتيب اولويت بندي شده و در ادامه اهميت معيارهاي چارچوب نظري شهر جديد پرديس با كمك خبرگان شهري امتيازدهي شده و با استفاده از روش سلسه مراتبي (AHP) و نرم افزار Expert Choice اولويت بندي گرديد كه در اين بخش اهميت مولفه زيست محيطي با امتياز 447/0 در اولويت اول قرار داشت. در زير معيار ها نيز، مديريت پايدار منابع آبي با امتياز 347/0 در مولفه مديريتي، تشويق به توسعه شهري كم كربن با امتياز 159/0در مولفه زيست محيطي، امنيت شغلي و رشد اقتصادي پايدار با امتياز 311/0 در مولفه اجتماعي-اقتصادي و طراحي شهري بر پايه توپوگرافي منطقه با امتياز 201/0 در مولفه كالبدي در اولويت اول قرار داشتند.

در ادامه در بخش راهبردها با استفاده از نرم افزار ماتريس برنامه ريزي راهبردهاي كمي (QSPM) راهبردهاي بهينه شهر جديد پرديس در هر مولفه مشخص شد كه راهبرد بهبود زيرساخت هاي شهري نظير آب و برق و گاز در مولفه كالبدي با امتياز جذابيت 62/17، توسعه سرانه هاي آموزشي-فرهنگي در جهت ارتقا تعاملات اجتماعي در مولفه اجتماعي-اقتصادي با امتياز جذابيت 25/17، افزايش سرانه فضاهاي سبز و باز به ويژه در مناطق كم برخوردار شهري در جهت بهبود وضعيت اكولوژيك شهر در مولفه زيست محيطي با امتياز جذابيت 62/17، وضع قوانين سختگيرانه و جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه در اراضي زراعي و كوهپايه در مولفه مديريت شهري با امتياز جذابيت 23/17 در اولويت اول هر بخش قرار گرفتند. در نهايت با استفاده از اين اطلاعات و اهداف ترسيم شده، فرايند چشم اندازسازي (CDS) براي شهر جديد پرديس تدوين گرديد.

چکيده:

شهر دوستدار محيط زيست، رويكرد اكولوژيك ،برنامه ريزي اكولوژيك، برنامه ريزي راهبردي، شهر جديد پرديس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميثم بصيرت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.