پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۲۶۲ شناسه:
سيدعلي فاضلي دانشجو:
طراحي براي ارتقاء كيفيت زندگي و ادغام روستاهاي درون شهري با شهر با رويكرد مشاركتي )مورد مطالعه: محله فرحزاد( عنوان فارسي:
Design for enhancing the quality of life and the integration of in-town villages with city by participatory approach (Case study: Farahzad neighborhood) عنوان انگليسي:

مفهوم روستاي شهري به روستاهاي محاط شده توسط شهرها اطلاق مي‌گردد و ظهور آن و مفاهيم هم نظيري مانند روستاهاي درون‌شهري و روستاهاي حاشيه شهر نتيجه مستقيم گسترش فضايي شهرها است. پيشروي كالبدي شهرها به بلعيده شدن كالبد روستاهاي پيرامون منجر شده و اين اتفاق به‌عنوان يكي از دلايل اصلي به وجود آمدن روستاهاي شهري شناخته مي‌شود. سكونت‌گاه‌هاي روستايي پس از بلعيده شدن توسط شهر به‌عنوان محله شهري به حيات خود ادامه مي‌دهند و حائز گستره متفاوتي از ويژگي‌هاي شهري و روستايي هستند. سكونت‌گاه‌هاي روستايي نظير اوين، دربند، ده‌ونك و فرحزاد از نمونه‌هاي بارز در پيرامون شهر تهران به شمار مي‌آمدند كه با گذشت زمان با شهر الحاق شده و در وضعيت موجود به‌عنوان محله‌اي در شهر تهران شناخته مي‌شوند. محله فرحزاد به‌عنوان موردمطالعه پژوهش در وضعيت موجود روستاي شهري است كه به دليل الحاق بدون برنامه‌‌ريزي با شهر، با مناطق پيرامون خود ادغام نشده و با شكل‌گيري سكونت‌گاه خودانگيخته در قسمت‌هايي از آن با مسائل فراواني در ابعاد كالبدي-فضايي، اجتماعي-فرهنگي، حقوقي و زيست‌محيطي مواجه است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ارتقاي كيفيت زندگي ساكنين روستاي شهري فرحزاد را از طريق ادغام آن با محدوده‌هاي پيرامون محقق سازد. بدين منظور در بخش ادبيات نظري مفهوم روستاي شهري، سكونت‌گاه خودانگيخته و روش‌هاي مداخله در سكونت‌گاه‌هاي خودانگيخته و روستاهاي شهري بررسي‌شده سپس رويكرد ارتقاي خيابان محور به‌عنوان يكي از روش‌هاي مداخله انتخاب‌شده است. در بخش بعدي سير تطور روستاي شهري فرحزاد در دو بخش شناخت عمومي و شناخت تخصصي از طريق مطالعات مورفولوژي بررسي‌شده است و گسست‌هاي كالبدي ناشي از روستا-شهر بودن اين محدوده معرفي‌شده‌اند. نظر به مباني نظري پژوهش در خصوص روستاهاي شهري و محله فرحزاد، چارچوب طراحي پژوهش مبتني بر مداخله در مقياس خرد، مياني و كلان معرفي‌شده است. در بخش پاياني پژوهش نيز با توجه به چارچوب طراحي، برنامه اقدامات مطرح‌شده و محور تبرك در قسمت شمال شرقي محدوده بازطراحي شده است.

چکيده:

روستاي شهري؛ سكونت‌گاه خودانگيخته؛ محله فرحزاد؛ ارتقاي خيابان محور؛ الحاق؛ ادغام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مژگان طاهري تفتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.