پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۸/۲۴ دفاع:
۳۲۵۹ شناسه:
بهمن مصطفي طهراني دانشجو:
ارائه مدل تاثير گذاري بر قصد ورفتار صرفه جويانه مشتركان برق خانگي عنوان فارسي:
INTRODUCING THE MODEL OF IMPACT TO HOUSEHOLD ELECTRICITY INTENTION AND SAVING BEHAVIOR عنوان انگليسي:

مصرف برق خانگي 33% از كل مصرف را در ايران تشكيل مي دهد و هر ميزان صرفه جويي در اين بخش اثر قابل ملاحظه اي در مصرف كل شبكه برق دارد. با اين وجود عليرغم همه توصيه ها و درخواست ها براي رعايت مصرف و نيز پتانسيل بالاي صرفه جويي در بخش خانگي ليكن تأثير در رفتار مصرف كنندگان چشمگير نيست و كماكان با رشد مصرف برق خانگي نيز روبرو هستيم.

بنابراين سياست ها و روش هاي موجود براي تغيير الگوي رفتار مصرفي مشتركان برق خانگي عملاً با موفقيت چنداني روبرو نشده است. لذا بازشناسي، تبيين و تحليل عوامل تأثيرگذار در فرآيند شكل گيري رفتارهاي مصرف انرژي الكتريكي وتغيير نگاه به اين موضوع لازم به نظر مي رسد.

هدف اين مقاله «ارائه الگوي تأثيرگذاري بر قصد و رفتار صرفه جويانه مشتركان برق خانگي است» و با رويكرد داده بنياد در صدد شناسايي عواملي است كه بر رفتارهاي صرفه جويانه مصرف كنندگان برق خانگي تأثير دارند.

چکيده:

مصرف كنندگان برق،مشتركان شبكه برق خانگي،صرفه جويي برق،عوامل رفتاري،قصد صرفه جويي،مداخلات رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مهدي حكيمي استاد مشاور:
دکتر امير خانلري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه اقتصاد مالي

/

ارائه مدل تأثيرگذاري بر قصد و رفتار صرفه جويانه مشتركان شبكه برق خانگي

بهمن مصطفي طهراني ، سيد رضا سيد جوادين ، امير خانلري ، مهدي حكيمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.