پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۲۵۵ شناسه:
سيدمحمدمهدي امامي پورمطلقيان دانشجو:
بررسي رابطه همبستگي ارزش افزوده اقتصادي،ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده،ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Investigating the relationship between Economic value added (EVA), Spread economic value added, R-EVA and Momentum economic value added with stock return of accepted companies in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

ارزيابي عملكرد فعاليتي است كه به سهامداران جهت تصميم گيري به منظور سرمايه گذاري بهينه كمك مي كند . بسياري از شركت ها براي اندازه گيري عملكرد خود جهت تعيين حقوق و مزايا از ابزارهاي سنتي حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، جريان نقدي و قيمت سهام استفاده مي كنند كه نمي تواند رويكرد مناسب براي بازده سهام سهامداران تلقي شود . هدف اين مطالعه بررسي اثرات ارزش افزوده اقتصادي معمولي، استاندارد شده، تعديل شده و مومنتوم بر بازده سهام شركت ها مي باشد . جامعه آماري مطالعه ، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1394 تا 1398 بودند . با استفاده از روش نمونه گيري حذف سيستماتيك 125 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي ازمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره و نرم افزار ايويوز استفاده شد. نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد كه ارزش افزوده اقتصادي معمولي، استاندارد شده، تعديل شده و مومنتوم بر بازده سهام تاثير مثبت و معني دار دارند و تاثير آنها بر بازده سهام متفاوت مي باشد . اين مطالعه با بررسي تاثير ارزش افزوده اقتصادي معمولي، استاندارد شده، تعديل شده و مومنتوم بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سعي كرد يافته هاي جديدي را براي مجامع علمي و دست اندركاران اجرايي صنعت بانك داري به ارمغان آورد .

چکيده:

ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده، ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم، بازده سهام.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا رنجبر فلاح استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.