پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۳۲۵۴ شناسه:
محمدحسين اكرمي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بلاكچين در بازار سرمايه ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي كارگزاري) عنوان فارسي:
Identifying the Effective Factors on Blockchain Success in Iran's Capital Market Business (Case Study: Brokerage Companies) عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بلاكچين در بازار سرمايه ايران با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري (ISM) مي باشد جامعه آماري اين پژوهش شامل نخبگان و خبرگان حوزه فناوري بلاكچين ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل خبرگان حوزه فناوري بلاك چين و و ابزار پژوهش مصاحبه مي باشد. در اين پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و ادبيات تحقيق چهار عامل موثر بر موفقيت بلاك چين در بازار سرمايه شناسايي و سپس با استفاده از روش مدل سازي تفسيري سطح بندي شدند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه "عوامل فني، بازار و تجارت، رفتاري و آموزشي، قانوني و رگولاتوري" اساسي ترين عوامل موثر بر موفقيت بلاك چين در بازار سرمايه ايران ميباشد كه بايد در وهله اول بر آنها تأكيد شود.

چکيده:

بلاكچين، سرمايه گذاري، كسب و كار، مدل سازي ساختاري تفسيري (ISM)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك ضياء استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابوالقاسم عربيون استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه توسعه فناوري

/

شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي بلاكچين در بازار سرمايه ايران

بابك ضياء، ابوالقاسم عربيون، محمدحسين اكرمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.