پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۲۵۲ شناسه:
عرفان فرشچي دانشجو:
ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي عنوان فارسي:
Testing an extended model of consumer behavior in the context of social media-based brand communities عنوان انگليسي:

امروزه جامعه برند، با رسانه گره خورده است. جامعه برند، مفهومي است كه ديدگاه جديدي را در زمينۀ رابطه مشتريان و يك برند خاص معرفي مي كند؛ كه نه تنها رابطه ميان يك برند و مشتري را به صورت منفرد در نظر مي گيرد، بلكه به عنوان رابطه هايي كه همكاري و تعامل ميان مشتريان در يك گروه خاص را پوشش مي دهد نيز در نظر گرفته مي شود. اين جوامع برند وظايف مهمي را به نمايندگي از برند انجام مي دهند. همچنين ساختار جوامع برند، ساختار اجتماعي روابط مشتري-بازارياب را حمايت مي كند و تا حد زيادي وفاداري مشتري را تحت تأثير قرار مي دهد. برند منبع مهمي براي خدمات محسوب مي‌شود و صاحب‌نظران براين باورند كه به دليل مشكل بودن ارزيابي خدمات، برند منبع مهم اطلاعات براي مشتريان است. ساختن يك تصوير مطلوب براي برند ضرورتي اجتناب ناپذير است. در حوزه رسانه هاي اجتماعي بيشتر مسائل مورد بررسي شامل: مديريت برند، مديريت ارتباط با مشتري، نوآوري در مديريت و... مي باشد. در حالي كه اين مطالعات، پيشرفت هاي جزئي در زمينه تخصصي رسانه هاي اجتماعي در حوزه مديريت و بازاريابي ايجاد مي نمايد و كمبود تحقيق در اين زمينه احساس مي شود. بسياري از شركت ها هنوز در خصوص استفاده از رسانه هاي اجتماعي دچار مشكل هستند. به عبارت ديگر، هنوز تحقيقات كافي در خصوص درك و شناخت كامل اينكه، رسانه هاي اجتماعي چگونه حداكثر منفعت را براي يك شركت فراهم مي نمايند، انجام نشده است. لذا تحقيق حاضر با هدف ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي صورت خواهد پذيرفت.

چکيده:

جوامع برند، رفتار مصرف كننده، رسانه اجتماعي، وفاداري به نام تجاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير خانلري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.