پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۴۸ شناسه:
احمد فاروقي دانشجو:
بررسي تاثير عوامل تعيين كننده در سطح شركت و صنعت بر ساختارسرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Firm and industry specific determinants of capital structure عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش شناخت عوامل تاثير گذار در سطح شركت و صنعت برساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد، جهت بررسي اين موضوع چهار ويژگي در سطح شركت از جمله، اندازه، سودآوري، دارايي هاي مشهود و ارزش بازار به دفتري و هفت ويژگي در سطح صنعت در قالب تاثيرات مستقيم و غير مستقيم از جمله نرخ رشد، حاشيه سود، نسبت كيوتوبين، ريسك، توايد ناخالص داخلي، رقابت و نسبت قيمت به سود بر ساختار سرمايه به عنوان متغير وابسته در طي سال هاي 1387 تا 1396 مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه آماري اين تحقيق 143 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در قالب 9 صنعت از جمله، فلزات اساسي، مواد و محصولات دارويي، محصولات غذايي، خودرويي، سيمان، آهك و گچ، محصولات شيميايي، فرآورده هاي نفتي، كك و...، كانه هاي فلزي (معدني) و لاستيك و پلاستيك در نظر گرفته شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از تاثير مثبت متغيرهاي اندازه، دارايي هاي نامشهود و ارزش بازار به دفتري و تاثير معكوس سودآوري بر ساختار سرمايه شركت ها مي باشد و در سطح صنعت دو متغير نسبت كيوتوبين و توليد ناخالص به عنوان متغيرهاي مستقل توانستند بطور مثبت بر ساختار سرمايه شركت ها در قالب تاثيرات مستقيم معنا دار شوند و متغير نرخ رشد به عنوان متغير مستقل ديگر بطور منفي بر ساختار سرمايه شركت ها در قالت تاثيرات مستقيم معني دار گرديد اما در قالب تاثيرات غير مستقيم متغيرهاي در سطح صنعت نتوانستند نتايج يكپارچه و ثابتي ارائه كنند.

چکيده:

ساختار سرمايه، عوامل تعيين كننده در سطح شركت، عوامل تعيين كننده در سطح صنعت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عسگر نوربخش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.