پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۲۴۶ شناسه:
طيبه قرباني اصل دانشجو:
طراحي هتل-باغ در محله جمال آباد نياوران با رويكرد حفظ بافت سبز منطقه عنوان فارسي:
Hotel-Garden Designing in Niyavaran With Keeping The Green Area عنوان انگليسي:

فضاي اجتماعي، محصول اجتماعي است)1991,( Lefebvre 26 در پاسخ به اين كه اين حقيقت چگونه نهفته مانده است، معتقد است توسط يك وهم دوگانه، كه هر يك به ديگري ارجاع كـرده، ديگري را تقويت ميكند و در پشت ديگر مخفي ميشود؛ 4) همان، 27)از ديد او، ديگري وهم ايهام يكي وهم وضـوح فضا اجتماعي و در نتيجه سياسي است. فضا درگير تخصيص مكانهاي اختصاص يافته به روابط اجتماعي بازتوليد يعني روابط بيوفيزيولوژيك بين جنسها، سنين، سازمان خانواده و نيز روابط توليد يعني تقسيم كار و سازمان آن است(186: 2009, Lefebvre.( اشميد در توضيح مفهوم توليد فضاي لوفور، معتقد است، »فضاي اجتماعي، توليدي اجتماعي اسـت؛ بـراي درك ايـن تز بنيادين الزم است تا قبل از هر چيزي، از فهم رايج فضا، به مثابه واقعيت مادياي كه في نفسه موجود است، دست كشيد. لوفور، در تقابل با چنين ديدگاهي و با استفاده از مفهوم توليد فضا، نظريهاي بنياد مي نهد كه فضا را به طـور بنيادين همبسته واقعيت اجتماعي ميداند. اين بـدان معناست كه فضا في نفسه نميتواند نقطه معرفت شناختي آغازين باشد. فضا في نفسه وجـود نـدارد؛ فضا توليد ميشود )2008,( Schm id از اين زاويـه است كه مفهوم منظر عيني نميتواند مفهوم رسايي باشد. چرا كه منظر عيني، بنا را بر بالذات بودن فضا ميگذارد. وي معتقد است فضا و زمان امر پيشيني نيستند و تنها در بستر جامعهاي مشخص قابل درك هستند. لوفور از همان ابتدا و در سال 1939 فضاي هندسي را بسان فضايي انتزاعي توصيف كرده بود و آن را به زمان ساعتي تشبيه ميكرد كه امر انضمامي را انتزاعي ميكرد(109: 2007, Elden . (تقابلي وجود دارد بين برداشت يا تصور ما از فضا _ كه انتزاعي، ذهني و هندسي است و دريافت يا درك ما از فضا كه انضمامي، مادي و فيزيكي است. اين مورد اخير، يعني درك ما از فضا، نقطه آغاز حركتش را بدن ميگيرد، يعني همان چيزي كه لوفور آن را سايت ايستادگي و مقاومت در چارچوب گفتمان قدرت در فضا ميداند. او ميگويد فضاي جسم زدايي شده انتزاعي، وجه ديگري از بيگانگي است (110: 2007, Elden ). لوفور، فضاي انتزاعي را محصول خشونت و جنگ ميداند و آن را سياسي ميداند كه توسط دولت تثبيت ميشود (285: 1995( L

انسان در قرن بيستم بيش از پيش رو به جلو در حال حركت است از اين رو در مواجه با نياز ها و چالش هاي پيش رو در تلاش است تا ان هارا رفع كند انسان همواره در حال تغيير بوده و كمتر سكون را در عادات خود جاي داده است از اين رو انسان براي داشتن تجربيات جديد در زندگي در مكان هاي جديد است .

سكونت در مكان هاي جديد يكي از نياز هاي روزمره انسان امروزيست كه با پديد امدن هتل به اين نياز عصر معاصر انسان امروزي پاسخ گفته پس بر ان داريم تا با طراحي فضايي با كيفيت مناسب براي هتل مخاطبان بتوانند از ان لذت ببرند.

چکيده:

هتل,هتلداري,فرهنگ,معماري,خدمات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمدعلي فرزين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.