پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۹/۳ دفاع:
۳۲۴۳ شناسه:
كمند كياني دانشجو:
سنجش اثر بخشي يوگا بر سلامت رواني و خلاقيت كودكان عنوان فارسي:
Measuring yoga's effectiveness on mental health and creativity in children عنوان انگليسي:

چكيده

سلامت رواني باعث ايجاد تعادل بين اعضا و محيط در رسيدن به خود شكوفايي مي‌شود بنابراين درمان مشكلات مربوط به آن طي دوران نوجواني و بلوغ بسيار حائز اهميت است چرا كه تاثيرات خود را در تمام طول عمر افراد و در همه حوزه هاي فعاليت آن‌ها نشان مي‌دهد. خلاقيت به معناي رسيدن به ايده هاي جديد به منظور حل مشكلات با صحيح ترين روش است؛ به همين خاطر يك فرايند كليدي براي رشد شخصي و پيشرفت اجتماعي است. هدف اين پژوهش سنجش اثر بخشي يوگا بر سلامت رواني و خلاقيت كودكان بود. بدين منظور، تعداد 20 دختر 5 تا 12 سال به صورت تصادفي در اين پژوهش شركت كردند. بعد از گرفتن رضايت نامه از سرپرست كودكان از آن ها خواسته شد پرسشنامه توانايي ها و مشكلات (SDQ)را كامل كنند و از خود شركت كننده ها آزمون خلاقيت تورنس فرم الف گرفته شد. نتايج نشان داد علارغم اينكه بين يوگا و تمام ابعاد سلامت رواني رابطه‌اي مشاهده نشد اما بين يوگا و خلاقيت رابطه معنادار وجود داشت. براساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان نتيجه گرفت كه انجام تمرين هاي يوگا مي‌تواند موجب بهبود شاخص هايي از سلامت رواني مثل ابعاد هيجاني آن شود ولي قابل استفاده براي تمام ابعاد سلامت رواني نيست. همچنين مي‌توان گفت شركت در كلاس هاي يوگا مي‌تواند به رشد خلاقيت كودكان كمك كند.

واژه هاي كليدي: يوگا، سلامت رواني، خلاقيت، كودكان

چکيده:

يوگا سلامت رواني خلاقيت كودكان خلاق كودك بهزيستي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي بشارت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حجت الله فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.