پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۲۴۱ شناسه:
مرتضي بري جانيان دانشجو:
رابطه بين مديريت ريسك وتغييرات سودآوري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران عنوان فارسي:
Do risk management activities impact earnings volatility? عنوان انگليسي:

يكي ازموضوعاتي كه دربازارسرمايه همواره مدنظردست اندركاران بازاراعم ازسرمايه گذاران وتحليل گران مي باشدموضوع تغييرات سودآوري شركت ها طي سال هاي مختلف آنها مي باشد.عوامل مختلفي مي توانندروي اين نوسانات اثرگذارباشند،مثلاٌفعاليت هاي عملياتي نظيرتغييرات اهرم درشركت هابرروي ريسك آنهااثرگذاربوده وبديهي است كه عامل ريسك روي نوسانات قيمت وبازده سهام نيزتاثيردارد.همچنين مواردديگرنظيرتغييرات دربرخي ازاقلام صورت هاي مالي نظيراقلام تعهدي وجابجايي هاي آنهانيزازجمله اين مواردمي باشد.مديريت ريسك شركت ازطريق فعاليت هايي كه برروي برخي ازاين اقلام ازجمله اقلام تعهدي انجام مي دهدمي تواندتاحدودي نوسانات ريسك شركت راكاهش داده وازاين طريق به مديريت ريسك بپردازد.بديهي است كه اين ريسك مي تواندريسك سيستماتيك ومواردديگري همچون ريسك اعتباري وغيره راشامل گردد.

چکيده:

مديريت ريسك ،تفييرات سودآوري ،اقلام تعهدي ،ريسك سيستماتيك ،ريسك اعتباري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.