پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۲۳۸ شناسه:
مهسا صداقت دانشجو:
اثر تعاملي مصرف مكمل تورين و تمرين تركيبي بر آپوپتوز بافت قلبي رت هاي ديابتي عنوان فارسي:
The Effect of Turin Supplementation and Aerobic Exercise on Apoptosis of cardiomyocytes of Diabetic Rats عنوان انگليسي:

طرح پژوهش حاضر از نوع تجربي مي باشد كه در آن ۴۰ سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار و محدوده وزني ۳۰۰-۲۰۰ گرم از مركز پرورش و تكثير حيوانات آزمايشگاهي خريداري و تحت شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل خواهند شد. كليه موشها در شرايط كنترل شده محيطي با ميانگين دماي ۲۲-۳ درجه سانتيگراد، چرخه روشنايي به تاريكي ۱۲:۱۲ ساعت و با دسترسي آزاد به آب و غذاي ويژه موش (تهيه شده به صورت پلت) نگهداري خواهند شد.

تمامي حيوانات به طور تصادفي به پنج گروه هشت تايي شامل گروه هاي كنترل (سالم و بي تمرين و مكمل )و كنترل ديابتي (ديابتي شده و بي تمرين و مكمل)، تمرين (ديابتي شده و با تمرين)،مكمل (ديابتي شده و با مصرف مكمل) و تمرين ومكمل (ديابتي شده و با تمرين و مصرف مكمل) تقسيم مي شوند.

براي القاي ديابت ابتدا تزريق درون صفاقي محلول نيكوتين آميد به ميزان ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و پس از ۲۰ دقيقه تزريق محلول استرپتوزوسين (STZ) به ميزان ۵۵ ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن حيوان انجام مي شود.۵ روز پس از تزريق غلظت گلوكز خون در نمونه هاي خوني جمع آوري شده از دم حيوانات و با استفاده از گلوكومتر اندازه گيري مي شود. ملاك ديابتي بودن، غلظت گلوكز خون ناشتايي بالاتر از ۱۲۶ ميليگرم بر دسي ليتر (mg/dl) است.

قبل از اجراي پروتكل تمريني، حيوانات گروه تمرين و تمرين و مكمل به مدت يك هفته با نحوه انجام فعاليت روي نوارگردان و نردبان مخصوص حيوانات آشنا خواهند شد.پس از آن به منظور تعيين حداكثر ظرفيت بدني و شدت تمرينات ورزشي، تست تعيين حداكثر سرعت بر روي نوار گردان انجام مي شود و تست تعيين ميزان بار بر روي نردبان مخصوص حيوانات انجام خواهد شد:بدينگونه كه بعد از ۱۰ تا ۲۰ دقيقه گرم كردن با شدت ۴۰ تا ۵۰ درصد VO2max سرعت نوارگردان هر دو دقيقه يكبار به ميزان ۰۳/۰ متر بر ثانيه افزايش مي يابد تا هنگاميكه حيوان قادر به دويدن بيشتر نباشد.سرعتي كه در آن ميزان لاكتات خون بالاي ۶ ميلي مول بر ليتر باشد به عنوان سرعتي كه حداكثر اكسيژن مصرف ميشود؛ در نظر گرفته ميشود.همچنين براي بدست آوردن ميزان بار حداكثر؛ ابتدا معادل هفتاد و پنج درصد وزن حيوان به صورت بار بر روي دم حيوان اعمال مي شود و سپس پانزده درصد وزن حيوان در هر تكرار اضافه ميشود تا به آستانه لاكتات برسد.پس از بدست آوردن حداكثر شدت و بار؛ تمرين تركيبي شامل جلسات متناوب تمرينات هوازي و مقاومتي، ۵ جلسه در هفته در زمان مشابه در هر روز و به مدت ۸ هفته انجام خواهد شد.تمرينات هوازي بر روي نوارگردان با شدت كم (۴۰ تا۶۰ درصد حداكثر سرعت بدست آمده از تست حداكثر سرعت)،۶۰ دقيقه در هر جلسه انجام خواهد شد.تمرينات مقاومتي بر روي نردبان مخصوص حيوانات(۴۰ تا ۶۰ درصد حداكثر ميزان بار بدست آمده از تست حداكثر بار) ۱۵ بار در هر جلسه با ۱ دقيقه استراحت بين دفعات و مدت زمان حدود ۴۰ دقيقه انجام خواهد شد.[13, 19, 28, 29]

همچنين گروه هاي مكمل و تمرين/ مكمل ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تورين را با گاواژ دريافت خواهند كرد. [14, 30] رت هاي تمام گروهها ۴۸ساعت پس از آخرين جلسه تمريني در شرايط كاملاً مشابه و در حالت ناشتايي با استفاده از محلول كتامين زايلازين، با تزريق 3 واحد محلول كتامين(50-30 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم) و زايلازين (5-3 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم) بيهوش و بافت قلب آنها خارج خواهد شد. فرآيند آزمايشگاهي مطالعه تجربي حاضر بر اساس دستورالعمل هاي اصول مراقبت از حيوانات آزمايشگاهي؛ NIH publication ، با شماره 86-23 تجديدنظر 1996 اجرا خواهد شد. براي اندازه گيري شاخصهاي موردنظر از روش ايمونوهيستوشيمي استفاده مي شود و تعيين ميزان آپوپتوز به روش تانل انجام مي شود.

به منظور تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد. از آزمون شاپيرو-ويلك براي سنجش نرمال بودن توزيع داده ها استفاده مي كنيم. همچنين در متغيرهاي موردمطالعه از تحليل واريانس يكطرفه (ANOVA) استفاده مي شود. جهت انجام آزمونهاي تكميلي، آزمون پيگير توكي به عمل خواهد آمد .تمامي بررسي ها در سطح معناداري P<0/05 خواهد شد.براي انجام محاسبات نرم افزارSPSS مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چکيده:

ديابت؛ تورين؛ تمرينات تركيبي؛ بيماري هاي قلبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيروس چوبينه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر رواسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
ا اكتبر ۲۰۲۰

Life Sciences

258/

Taurine with combined aerobic and resistance training alleviates myocardium apoptosis in STZ‑induced diabetes rats via Akt signaling pathway

مهسا صداقت/سيروس چوبينه/علي اصغر رواسي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.