پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۵ دفاع:
۳۲۳۷ شناسه:
سيدكاظم احسانيان سرخي دانشجو:
تعيين رابطه ميان همزماني قيمت سهام و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The study of the relationship between stock price synchronicity and firm size in Tehran stock exchange عنوان انگليسي:

رفتار قيمت سهام از دو عامل حركت بازار و اطلاعات خاص شركتي تبعيت مي كند. حركت بازار متاثر از عوامل مختلف اعم از مسائل داخلي، خارجي و سياسي است و اطلاعات خاص شركتي، مربوط به عوامل خود شركت مي باشد. همزماني قيمت سهام ميزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص در قيمت سهام را منعكس مي سازد و يكي از عوامل موثر در كيفيت آن، اندازه شركت مي باشد. در اين تحقيق قصد داريم ارتباط ميان همزماني قيمت سهام(متغير وابسته) و اندازه شركت(متغير مستقل) را براي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران بسنجيم.

چکيده:

همزماني قيمت سهام، بورس اوراق بهادار، اندازه فروش شركت،ارزش بازار سهام، اندازه شركت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا عيوضلو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.